สินเชื่อพิโกไฟแนนซ์

รายละเอียดสินเชื่อพิโกไฟแนนซ์จาก WEALTHI (เวลธ์ติ)

Image
ให้วงเงินสูงสุด
50,000 บาท
Image
อัตราดอกเบี้ย
อัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก (Effective Rate) ร้อยละ 15-36 ต่อปี
Image
ระยะเวลาในการชำระ
ชำระคืนในระยะเวลาไม่เกิน 15 วัน
Image
อนุมัติไว
อนุมัติเบื้องต้นใน 5 นาที และรอรับเงินภายใน 48 ชั่วโมง
Image
Image

สมัครได้ทันทีหากคุณมีคุณสมบัติดังนี้

 • เป็นผู้ประกอบอาชีพ ทั้งแบบมีรายได้ประจำและอาชีพอิสระ
 • เป็นบุคคลสัญชาติไทย มีอายุครบ 20 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป เมื่อรวมอายุของคุณกับระยะเวลาที่ชำระเงินกู้ ต้องไม่เกิน 65 ปี
 • มีถิ่นที่อยู่แน่นอน มีสถานที่ประกอบอาชีพ สามารถติดต่อได้
 • มีโทรศัพท์ที่ใช้ระบบแอนดรอยด์และต้องมีบัญชีเฟสบุ๊ค

เอกสารที่ต้องจัดเตรียมหากคุณได้รับการอนุมัติ

 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้าน
 • เอกสารแสดงรายได้ในการประกอบอาชีพ สมุดบัญชีเงินฝาก สลิปเงินเดือน (ถ้ามี)
 • สำเนาหน้าสมุดบัญชีที่จะใช้ในการรับเงิน
Image

รูปแบบการให้บริการ

กรณีลูกค้าใหม่
 1. ลูกค้าดาวน์โหลดแอพพลิเคชั่น WEALTHI
 2. ลูกค้ากรอกข้อมูลผ่านแอพพลิเคชั่นเพื่อตรวจสอบคุณสมบัติ
 3. ระบบประมวลผลทำการวิเคราะห์ข้อมูลและแจ้งผลการอนุมัติ
 4. หลังจากผ่านการพิจารณาลูกค้าทำการส่งเอกสารประกอบ
 5. เจ้าหน้าที่จาก WEALTHI ทำการติดต่อลูกค้าเพื่อสัมภาษณ์
 6. วงเงินอนุมัติและทำการโอนให้กับลูกค้า

ระยะเวลาในการดำเนินการจากขั้นตอน A-F เสร็จสิ้นภายใน 48 ชั่วโมง


กรณีลูกค้าเดิม

กรณีลูกค้าที่ได้ใช้งานไปแล้วและได้ทำการชำระเงินต้นและดอกเบี้ยครบถ้วนแล้ว ถือว่าเป็นลูกค้าเดิม หากลูกค้าต้องการเข้ามาใช้บริการซ้ำ ระบบสามารถอนุมัติภายใน 24 ชั่วโมงโดยไม่จำเป็นต้องจัดส่งเอกสารใหม่

ผู้ใช้งานสินเชื่อพิโกไฟแนนซ์จาก WEALTHI

3 ตัวอย่างผู้ใช้งานสินเชื่อพิโกไฟแนนซ์จาก WEALTHI เพื่อนำไปแก้ปัญหาในรูปแบบต่าง ๆ

Image

คุณนิวัฒน์

อาชีพ: ช่างซ่อมบำรุง

ฐานรายได้: 25,000 บาท

วัตถุประสงค์การใช้งาน: เพื่อชำระคืนหนี้บัตรเครดิต


Image

คุณภูมิธเนศวร์

อาชีพ: ประกอบธุรกิจ

ฐานรายได้: 15,000 บาท

วัตถุประสงค์การใช้งาน: เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายที่จำเป็นต่อการดำรงชีพ


Image

คุณอาหมัด

อาชีพ: พนักงานขับรถ

ฐานรายได้: 20,000 บาท

วัตถุประสงค์การใช้งาน: เพื่อชำระคืนหนี้สินอื่น ๆ