⚖️ 5 เทคนิค บริหารหนี้ให้เป็น เห็นผลทันใจ ⚖️

admindebt

⚖️ 5 เทคนิค บริหารหนี้ให้เป็น เห็นผลทันใจ ⚖️

? 1. แยกหนี้รวย – หนี้จนให้ได้
หนี้รวย : เป็นหนี้ที่นำไปซื้อสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดรายได้
หนี้จน : เป็นหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้มีแต่รายจ่ายออกไป

? 2. ทำงบดุลส่วนบุคคลและงบกระแสเงินสด
งบดุลส่วนบุคคล : สินทรัพย์-หนี้สิน = ความมั่งคั่งสุทธิ
งบกระแสเงินสด : รายได้-รายจ่าย = กระแสเงินสดสุทธิ

? 3. หาตัวช่วย

 • รีไฟแนนซ์
  รวมหนี้เป็นก้อนเดียว เพื่อให้ดอกเบี้ยโดยรวมลดลง
 • เจรจากับเจ้าหนี้
  เพื่อยืดเวลาพักเงินต้น หรือลดดอกเบี้ย

? 4. วิเคราะห์หนี้และจัดลำดับการชำระ

 • สำรวจหนี้และรวบรวมข้อมูล
  เช่น ยอดหนี้คงเหลือ อัตราดอกเบี้ย เป็นต้น
 • จัดลำดับการชำระหนี้
  เช่น จ่ายหนี้ที่มีดอกเบี้ยสูงที่สุดก่อน

?️ 5. ปรับพฤติกรรม ไม่ก่อหนี้ซ้ำ

 • จ่ายหนี้อย่างมีวินัย ปรับพฤติกรรมการใช้จ่าย
 • อย่าก่อหนี้ที่ไม่จำเป็นอีก

Original by well-wisher