?️ สูตรบริหารเงิน 4 ส่วน 10 : 20 : 30 : 40 สำหรับคนมีภาระหนี้ก้อนใหญ่ ?️

adminfinbook

?️ สูตรบริหารเงิน 4 ส่วน 10 : 20 : 30 : 40 สำหรับคนมีภาระหนี้ก้อนใหญ่ ?️

มีภาระหนี้ก้อนใหญ่
ใช้สูตรบริหารเงิน 4 ส่วน 10 : 20 : 30 : 40

? ส่วนที่ 1 : 10% ให้รางวัลตัวเอง
ส่วนนี้ต้องมีนะคะ โดยเฉพาะพวกขี้งก ขี้เหนียวทั้งหลาย ไม่ตายก็หาใหม่ได้ ตายไปก็เอาไปด้วยไม่ได้ค่ะ

? ส่วนที่ 2 : 20% เงินเก็บหรือลงทุน
ได้มาแล้วหักไปเก็บหรือลงทุนเลย ยามเกษียณจะได้มีเงินใช้อย่างสบาย เกษียณได้อย่างมีความสุข

? ส่วนที่ 3 : 30% ภาระหนี้ก้อนใหญ่
สำหรับคนที่มีหนี้ก้อนใหญ่ อย่างหนี้บ้าน หนี้รถ ค่าใช้จ่ายส่วนนี้ไม่ควรเกิน 30%

?ส่วนที่ 4 : 40% ค่าใช้จ่ายจำเป็น
พวกค่ากินค่าใช้ ค่าน้ำ ค่าไฟ ค่าใช้จ่าย โดยรวมต่อการยังชีพ

ปล. สูตรบริหารเงินไม่ใช่สูตรตายตัว เราสามารถนำไปประยุกต์ ปรับเปลี่ยนได้ตามรายได้ หรือ Lifestyle ของการใช้ชีวิต ..สูตรเป็นเพียงแนวทางเพื่อให้เห็นภาพเบื้องต้น ส่วนรายละเอียดอยู่ที่ตัวเราต้องวางแผนและจัดการ “เงิน” นอกจากรู้จักหา ต้องรู้จักใช้ และที่สำคัญรู้จักเก็บและลงทุน

Original by well-wisher