🧭 10 ข้อดี ของการลงทุนและการวางแผนทางการเงิน 🧭

adminfinbook

🧭 10 ข้อดี ของการลงทุนและการวางแผนทางการเงิน 🧭

🗜️ 1.รู้จักวางแผนการใช้จ่ายและอดออม
คนที่รู้จักออมและรู้จักการลงทุนด้วยน่าจะก้าวไปสู่อิสระภาพทางการเงินได้ไม่ยาก

🖱️ 2.เพื่อนใหม่ที่เป็นกลุ่มนักลงทุน
แลกเปลี่ยนข้อมูลที่เป็นประโยชน์ระหว่างกัน ซึ่งแน่นอนว่าดีกว่าการศึกษาแค่คนเดียว

📽️ 3.เข้าใจกลไกทางเศรษฐกิจและการเงิน
การศึกษาการลงทุนจะทำให้คุณสนใจเรื่องเศรษฐกิจและการเงินไปโดยอัตโนมัติ

💡 4.อิสระภาพทางการเงิน
หมายความว่าเรามีรายได้จากสินทรัพย์ ที่เรียกว่า Passive Income มากกว่าค่าใช้จ่ายประจำของเรา

🧬 5.รู้จักวางแผนและบริหารความเสี่ยง
นำไปสู่การบรรลุเป้าหมายด้านต่าง ๆ ซึ่งจะช่วยเตรียมความพร้อมในแต่ละช่วงชีวิต

🛰️ 6.เรียนรู้สิ่งที่คนอื่นไม่ค่อยรู้
การศึกษาทั้งธุรกิจ เศรษฐกิจ และตลาดการเงิน ทำให้เรามองเห็นภาพที่คนอื่นที่ไม่ได้ศึกษาอาจจะไม่รู้

📸 7.มองภาพใหญ่กว่าที่เคย
ทำให้เรารู้จักวางแผนระยะยาว เน้นศึกษาในตัวธุรกิจ ความสามารถในการแข่งขัน และความยั่งยืนของผลประกอบการมากกว่า

⚙️ 8.รู้จักธุรกิจต่าง ๆ และผลิตภัณฑ์ทางการเงิน
ผลิตภัณฑ์แต่ละตัวนั้นเหมาะสมกับแต่ละเป้าหมายในการลงทุน การที่เรารู้จักจะทำให้เลือกใช้ได้เหมาะสม

🎯 9.มองแนวโน้มในอนาคตออกก่อนคนอื่น
ศึกษาสิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้นในอนาคต ว่าจะเปลี่ยนแปลงในลักษณะไหนและจะส่งผลกระทบกับหุ้นที่เราลงทุนยังไง

🪁 10.ฝึกทักษะในการคิดวิเคราะห์
สามารถวิเคราะห์จากปัจจัยว่าจะส่งผลกระทบอย่างไรต่อบริษัทที่เราลงทุนอยู่

Credit : Investment Reader