? 3 บัญชี ช่วยมีเงินเก็บสบายกระเป๋า ?

adminfinbook

? 3 บัญชี ช่วยมีเงินเก็บสบายกระเป๋า ?

? 1. บัญชีค่าใช้จ่ายประจำวัน
แยกบัญชีรายรับและบัญชีค่าใช้จ่ายประจำวัน

? 2. บัญชีเงินออมระยะสั้น
ㆍ เป้าหมายระยะสั้น เช่น ท่องเที่ยวต่างประเทศ
ㆍ ระยะเวลาออม 1-3 ปี
ㆍ ลงทุนระยะสั้น-กลาง เช่น พันธบัตรรัฐบาล

? 3. บัญชีเงินออมระยะยาว
ㆍ เป้าหมายระยะยาว เช่น แผนเกษียณ
ㆍ ระยะเวลาออม 5 ปีขึ้นไป
ลงทุนความเสี่ยงต่ำ ผลตอบแทนสม่ำเสมอ เช่น กองทุน RMF ประกันชีวิตแบบบำนาญ

ที่มา: กลุ่มธุรกิจการเงินเกียรตินาคินภัทร