?️ 3ขั้นตอนตั้งงบ สยบรายจ่าย ?

adminfinbook

?️ 3ขั้นตอนตั้งงบ สยบรายจ่าย ?

ขั้นตอนที่ 1 ?
สรุปภาพรวมของรายจ่ายตนเองตามเป้าหมายการใช้เงินว่าจะแบ่งรายจ่ายแต่ละส่วนไว้ใช้ทำอะไรบ้าง โดยการเปิดบัญชีต่าง ๆ แยกไว้

?บัญชีเงินออม
?บัญชีเงินเดือน
?บัญชีรายจ่ายห้ามเบี้ยว

ขั้นตอนที่ 2 ⚙️
ตั้งงบประมาณว่า”กระปุกเงินออมและรายจ่ายห้ามเบี้ยว” นั้นเป็นกี่ % ของรายได้ เพื่อให้รู้ว่า
เหลือเงินเท่าไหร่ที่จะนำมาใช้จ่ายในชีวิตประจำวัน เช่น

40% รายจ่ายลั้นลา
30% กระปุกเงินออม
30% รายจ่ายห้ามเบี้ยว

ขั้นตอนที่ 3 ?
จัดให้แต่ละบัญชีพ่วงกับบัญชีเงินเดือน โดยใช้ระบบตัดเงินอัตโนมัติ แยกเงินไปตามบัญชีต่าง ๆ
กระปุกเงินออม

  • เพื่อการลงทุน
  • เพื่อพัฒนาตนเอง
  • รายจ่ายห้ามเบี้ยว
  • ค่าผ่อนบ้าน
  • ค่าผ่อนรถ
  • ค่าประกัน
  • รายจ่ยลั้นลา
  • รายจ่ายอื่น ๆ
  • เพื่อบริจาค

# ใช้เฉพาะยอดเงินที่เหลือในบัญชีเงินเดือนเท่านั้น # ?

Original by “well-wisher”