🛍️ 3ขั้นตอนตั้งงบ สยบรายจ่าย 🛒

adminfinbook

🛍️ 3ขั้นตอนตั้งงบ สยบรายจ่าย 🛒

ขั้นตอนที่ 1 🧮
สรุปภาพรวมของรายจ่ายตนเองตามเป้าหมายการใช้เงินว่าจะแบ่งรายจ่ายแต่ละส่วนไว้ใช้ทำอะไรบ้าง โดยการเปิดบัญชีต่าง ๆ แยกไว้

🔸บัญชีเงินออม
🔸บัญชีเงินเดือน
🔸บัญชีรายจ่ายห้ามเบี้ยว

ขั้นตอนที่ 2 ⚙️
ตั้งงบประมาณว่า”กระปุกเงินออมและรายจ่ายห้ามเบี้ยว” นั้นเป็นกี่ % ของรายได้ เพื่อให้รู้ว่า
เหลือเงินเท่าไหร่ที่จะนำมาใช้จ่ายในชีวิตประจำวัน เช่น

40% รายจ่ายลั้นลา
30% กระปุกเงินออม
30% รายจ่ายห้ามเบี้ยว

ขั้นตอนที่ 3 📥
จัดให้แต่ละบัญชีพ่วงกับบัญชีเงินเดือน โดยใช้ระบบตัดเงินอัตโนมัติ แยกเงินไปตามบัญชีต่าง ๆ
กระปุกเงินออม

  • เพื่อการลงทุน
  • เพื่อพัฒนาตนเอง
  • รายจ่ายห้ามเบี้ยว
  • ค่าผ่อนบ้าน
  • ค่าผ่อนรถ
  • ค่าประกัน
  • รายจ่ยลั้นลา
  • รายจ่ายอื่น ๆ
  • เพื่อบริจาค

# ใช้เฉพาะยอดเงินที่เหลือในบัญชีเงินเดือนเท่านั้น # 📊

Original by “well-wisher”