?4 ทักษะด้านการเงิน เพื่อความมั่งคั่ง?

adminfinbook

?4 ทักษะด้านการเงิน เพื่อความมั่งคั่ง?

? Work smart

 • ทักษะแรกที่ต้องมี
 • หาทางเพิ่มรายได้
 • มีรายได้อย่างน้อย 2 ทาง และมีรายได้จาก passive , income ร่วมด้วย

? Use money wisely

 • ใช้จ่ายเงินอย่างมีสติ
 • ทำบัญชีรายรับรายจ่าย
 • บริหารและจัดการเรื่องภาษี

? Investment

 • มีความรู้ในการลงทุน และลงทุนในสิ่งที่รู้
 • เริ่มลงทุนตั้งแต่อายุน้อย
 • ติดตามดูแล ให้เวลา ในสิ่งที่เราลงทุน

?️ Saving

 • ออมก่อนใช้ (Pay yourself first)
 • ออมอย่างน้อย 10% ของรายได้
 • มีเงินสำรองฉุกเฉินอย่างน้อยเท่ากับค่าใช้จ่าย 6 เดือน

ทักษะในการหาเงิน การใช้เงิน การออม และการลงทุน เป็นทักษะสำคัญที่ต้องมีให้ครบทั้ง 4 ด้าน เพื่อชีวิตทางการด้านการเงินที่ดี และมั่งคั่ง

Credit : DoctorWantTime