? บันได 4 รู้สู่ความมั่งคั่ง ?

adminfinbook

? บันได 4 รู้สู่ความมั่งคั่ง ?

จะมีความมั่งคั่งได้ต้องก้าวทีละขั้นตามลำดับ 1 – 4 นะคะ อย่าเผลอกระโดดไปเริ่มที่ขั้นที่ 3 ถ้าใช้จนหมด อดมั่งคั่งแน่ค่ะ

?1. รู้หา (How to earn)
รู้วิธีใช้ความสามารถของตน (human assets) ในการหารายได้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด

?2. รู้เก็บ (How to save)
แบ่งรายได้มาเพื่อออมทันที เพื่อให้ฐานเงินออมขยายตัวเพิ่ม

?3. รู้ใช้ (How to spend)
ใช้จ่ายในสิ่งที่จำเป็น ไม่ฟุ่มเฟือย เพื่อให้รายได้คงเหลือเป็นเงินออม

⛲4. รู้ขยายดอกผล (How to invest
หาทางเลือกที่จะช่วยขยายผลเงินออมให้เหมาะกับระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้

Credit : บทความของ ดร.กฤษฏา เสกตระกูล ศูนย์ส่งเสริมการพัฒนาความรู้ตลาดทุน www.te-theiland.org