? 5 คุณธรรมสร้างพลังทางการเงิน ?

adminfinbook

? 5 คุณธรรมสร้างพลังทางการเงิน ?

ในชีวิตจริงตั้งแต่เล็กจนโต…เห็นผู้คนมากมาย มีทั้งคนรวยที่ประสบความสำเร็จในการเดินทาง และคนจนที่เงินขาดมือต้องกู้เงิน จนหนี้ท่วมหัวเอาตัวไม่รอด
เคล็ดลับของคนประสบความสำเร็จทางการเงิน เขาใช้คุณธรรมอะไรบ้าง เพื่อสร้างพลังทางการเงินที่ยิ่งใหญ่

?1.ขยัน
ผู้ที่มีความขยัน คือ ผู้ที่ตั้งใจทำงานอย่างต่อเนื่อง มีความเพียรพยายาม กล้าเผชิญอุปสรรค รักในสิ่งที่ทำและ ทำในสิ่งที่รัก

?2.ซื่อสัตย์
ผู้ที่มีความชื่อสัตย์ คือ ผู้ที่มีความประพฤติตรงต่อหน้าที่ ตรงต่อวลา ไม่คดโกงทั้งทางตรงและทางอ้อม
ดั่งสุภาษิตไทย “ซื่อกินไม่หมด คดกินไม่นาน”

✨3.ประหยัด
ผู้ที่มีความประหยัด คือ ผู้ที่ใช้ชีวิตอย่าเรียบง่าย รู้จักฐานะการเงินของตน คิดก่อนใช้ คิดก่อนซื้อ เก็บออม รู้จักทำบัญชีรายรับ-รายจ่ายของตนเองอยู่เสมอ

⭐4.มีวินัย
ผู้มีวีนัย คือ ผู้ปฏิบัติตนในขอบเขตที่กำหนดสม่ำเสมอเพื่อบรรลุเป้าหมายที่วางไว้ สามารถกำหนดเรื่องการหารายได้ การชำระหนี้ และการลงทุน

?5.ใฝ่หาความรู้
ผู้ที่แสวงหาความรู้ในเรื่องงาน เรื่องการใช้ชีวิต เรื่องการลงทุน ทำให้ชีวิตไม่ประมาท โอกาสจะพลาดหรือสูญเสียเงินจะน้อยลง เหมือนเป็นเกราะป้องกันตนเองให้ใช้ชีวิตอยู่แบบสุขใจ

Original by well-wisher