?5 วิธีปรับลดพฤติกรรม การใช้เงินฟุ่มเฟือยของลูก?

adminfinbook

?5 วิธีปรับลดพฤติกรรม การใช้เงินฟุ่มเฟือยของลูก?

?1.พ่อแม่ต้องเป็นตัวอย่างที่ดีให้ลูกเห็น

?️2.ส่งเสริมความภาคภูมิใจในตัวเด็ก เช่น การเป็นคนมีน้ำใจ

?3.พ่อแม่ไม่ควรตามใจลูกมากจนเกินไป ให้ลูกรู้คุณค่าของเงิน

?4.พ่อแม่ต้องปฏิเสธอย่างเข้มแข็งแต่มีเหตุผล

?5.ปลูกฝังค่านิยมให้เห็นคุณค่าของจิตใจมากกว่าวัตถุนิยม

Credit : KODOMO CLUB