?6 พฤติกรรม การลงทุนที่ควรเอาเป็นแบบอย่างของ Warren Buffett?

adminfinbook

?6 พฤติกรรม การลงทุนที่ควรเอาเป็นแบบอย่างของ Warren Buffett?

☀️1.เริ่มลงทุน และสร้างความมั่งคั่งโดยเร็ว

?️2.อ่านและศึกษาธุรกิจในอดีตก่อนที่จะลงทุน

⛅️3.เป็นนักวิเคราะห์ธุรกิจ ไม่ใช่นักวิเคราะห์ตลาด (หุ้น)

?️4.เก็บสะสม ลงทุน และใช้ชีวิตต่ำกว่าระดับรายได้

?️5.เข้าใจระบบบัญชี และวิธีการดำเนินธุรกิจ

?️6.เรียนรู้ที่จะประเมินราคาธุรกิจ และซื้อหุ้นของกิจการนั้น ๆ ในราคาต่ำกว่ามูลค่าที่แท้จริง

สิ่งที่สำคัญ คือ การมีวินัยที่เคร่งครัด และยึดมั่นในหลักการลงทุนแบบเน้นคุณค่าอย่างไม่เสื่อมคลาย

เครดิต : ห้องเรียนนักลงทุน
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย