?ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการเงิน หนทางสู่ความสำเร็จ?

adminfinbook

?ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการเงิน หนทางสู่ความสำเร็จ?

?1.ทำบัญชีรายรับ – รายจ่าย
สร้างวินัยบริหารจัดการบัญชี เงินเข้า หรือเงินออก ลดรายจ่ายที่ไม่จำเป็น

⚖️2.คิดแผน “วิธีปลดหนี้”
เริ่มวางแผนปลดหนี้ ลดหนี้เก่าที่มีอยู่ให้น้อยที่สุด จนปลอดหนี้ และไม่สร้างหนี้ใหม่เพิ่มขึ้น

?3.สร้างนิสัยเริ่มออมเงินตั้งแต่วันนี้
แบ่งเงินที่ได้ นำไปเก็บเป็นเงินออม สำรองไว้เผื่อฉุกเฉิน หรือเกิดเหตุสุดวิสัยขึ้น

?4.ใช้หนี้บัตรเครดิตเป็นประจำทุกเดือน
อย่าพยายามนำเงินอนาคตมาใช้ หากเป็นหนี้บัตรเครติตให้อยู่ในวงเงินที่กำหนดและชำระให้ตรงเวลา

?5.คิดก่อนใช้ “จำเป็นมากน้อยแค่ไหน?”
หยุดคิดสักนิด พิจารณาความจำเป็น เหตุและผล ความคุ้มค่าของสิ่งนั้นๆ ก่อนที่จะตัดสินใจ

Original by “well-wisher”