?️ แบ่งเงินในกระเป๋า ออกเป็น 3 ส่วน ?️

adminfinbook

?️ แบ่งเงินในกระเป๋า ออกเป็น 3 ส่วน ?️

⛽️ 1. ส่วนใช้จ่ายจำเป็น
สำหรับการใช้จ่ายในชีวิตประจำวัน เพื่อการดำรงชีพ

?️ 2. ส่วนใช้จ่ายเพื่อการลงทุน
สำหรับการใช้จ่ายเพื่อให้มีหลักประกันอะไรบางอย่างในอนาคต

? 3.ส่วนใช้จ่ายแบบผลาญ
สำหรับการใช้จ่ายเรื่อย ๆ โดยไม่คิดอะไร และไม่ได้อะไรเลย ไม่เกิดมูลค่าในอนาคต

★ คำเตือน ..ก่อนจะควักเงินในกระเป๋าออกไปจ่าย ให้ตอบคำถามตนเองว่า นี่เป็นค่าใช้จ่ายประเภทใด ?

Original by well-wisher