? สอนการเงินลูกตามช่วงวัย..รู้ไว้ใช้เป็น ?

adminfinbook

? สอนการเงินลูกตามช่วงวัย..รู้ไว้ใช้เป็น ?

การเงินไม่ใช่เรื่องของผู้ใหญ่เท่านั้น แต่สามารถเริ่มเรียนรู้ได้ตั้งแต่ 3 ขวบ!

? อายุ 3-5 ปี สร้างความเข้าใจความคุ้นเคยเกี่ยวกับเงิน
ให้ลูกหยิบจับนับเหรียญ รู้จักการแลกเปลี่ยนสิ่งของด้วยเงิน เช่น รับรู้ผ่านการเล่นขายของ พาไปซื้อของด้วยกัน

? อายุ 6-10 ปี สอนให้รู้จักคิด
จัดลำดับความสำคัญ วางแผนการเงิน ทำบัญชีรับ-จ่าย เรียนรู้ระหว่างสิ่งที่อยากได้/จำเป็น เพื่อใช้จ่ายอย่างมีประสิทธิภาพและเหลือเก็บออม

? อายุ 11-13 ปี เรียนรู้การเก็บออม และเป้าหมายในชีวิต
รู้จักบัญชีธนาคาร บัตร ATM, Debit, Credit เพื่อใช้จ่ายอย่างเหมาะสมและปลอดภัย รู้จักตั้งเป้าหมายในการออมทั้งระยะสั้นและยาว เพื่อสร้างวินัย ให้ชีวิตมั่นคง

? อายุ 14 ปีขึ้นไป เรียนรู้เพื่อพึ่งพาตนเอง
ฝึกให้ลูกบริหารเงินที่ได้รับ วางแผนใช้จ่ายอย่างเหมาะสมด้วยตนเอง เริ่มเรียนรู้การลงทุน เช่น เก็บออมดอกเบี้ย กองทุนรวม ฯลฯ การสร้างอาชีพเพื่อหารายได้

รู้ใช้ เก็บออม แบ่งปัน สิ่งสำคัญนอกจากหาเงินได้ ใช้เงินเป็น แล้วอย่าลืมปลูกฝัง คุณธรรม จิตเมตตา ให้ลูกได้เติบโตอย่างรู้คุณค่าของเงินที่แท้จริง

Credit : www.sosthailand.org