?กฎหมายที่ต้องรู้..หากจะกู้ยืมเงินเกิน 2,000 บาท?

adminfinbook

?กฎหมายที่ต้องรู้..หากจะกู้ยืมเงินเกิน 2,000 บาท?

?1. ต้องมีหลักฐานการกู้ยืมเป็นหนังสือ

ถ้าไม่มีหลักฐานเป็นหนังสือ เจ้าหนี้จะไม่สามารถฟ้องให้ลูกหนี้ใช้เงินคืนได้..
หลักฐานเป็นหนังสือในกรณีนี้ไม่จำเป็นต้องเขียนเป็นทางการ แค่มีข้อความเพียงว่าลูกหนี้ได้ยืมเงินไปจำนวนเท่าใดและลูกหนี้ได้รับเงินจากเจ้าหนี้ครบถ้วนแล้ว พร้อมลงลายมือชื่อของลูกหนี้เพียงเท่านี้ก็เป็นหลักฐานที่สมบูรณ์ เจ้าหนี้สามารถนำมาใช้ฟ้องร้องได้

?2. ลูกหนี้ต้องเป็นผู้ลงลายมือชื่อในการทำสัญญากู้

มิฉะนั้นเจ้าหนี้จะไม่สามารถฟ้องให้ลูกหนี้ชำระเงินคืนได้เพราะกฎหมายถือว่าหลักฐานเป็นหนังสือนั้นยังไม่สมบูรณ์ และหากมีการปลอมลายมือชื่อของลูกหนี้ ผู้ทำจะมีความผิดอาญาฐานปลอมเอกสาร

?3. แชทพูดคุยขอยืมเงิน เท่ากับ สัญญากู้

แม้กฎหมายบังคับให้ต้องมีหลักฐานเป็นหนังสือในการกู้ยืมเงิน แต่ในความเป็นจริงเจ้าหนี้สามารถใช้ข้อความแชทที่พูดคุยกันผ่านทาง Line Facebook มาเป็นหลักฐานในการฟ้องร้องลูกหนี้ได้

?4. การชำระเงินคืนเจ้าหนี้จะต้องมีหลักฐานเสมอ

เพื่อเก็บไว้เป็นหลักฐานยืนยันการชำระหนี้ ไม่ว่าจะเป็นใบเสร็จรับเงินหรืออาจจะเป็นสลิปการโอนเงินชำระหนี้ และเมื่อชำระหนี้ครบถ้วนทั้งหมดแล้ว ลูกหนี้ต้องขอสัญญากู้ยืมเงินคืนจากเจ้าหนี้ด้วย

เครดิต : ทนายบางกอก