?❌ ไขความเข้าใจผิด เกี่ยวกับหลักเศรษฐกิจพอเพียง ❌?

adminfinbook

?❌ ไขความเข้าใจผิด เกี่ยวกับหลักเศรษฐกิจพอเพียง ❌?

?️ 1. ความพอเพียง ห้ามมีมาก ห้ามใช้ของหรูหรา?
ไม่จริง ❌ ใช้ของหรูหราได้ เหมาะสมกับฐานะการเงินของตนเอง มีการพัฒนาและร่ำรวยได้แต่ให้เพียงพอกับความต้องการโดยไม่ไปเบียดเบียนผู้อื่น

? 2. ความพอเพียง เป็นเรื่องเกี่ยวกับเกษตรกรโดยเฉพาะ?
ไม่จริง ❌ ใช้ได้กับคนทุกอาชีพ ทุกวัย และทุกภาคส่วน เพราะคือการยึดทางสายกลางและดำรงชีวิตด้วยความไม่ประมาท

3.ความพอเพียง คือ การกลับไปปลูกผัก ทำไร่ไถนา ปลูกข้าวกินเอง?
ไม่จริง ❌ เพราะแต่ละคนมีพื้นฐาน มีต้นทุนชีวิต ความรู้ความถนัดที่แตกต่างกัน การนำหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ไม่ว่าเราจะดำรงชีวิตอยู่ในวิถีแบบไหน แม้แต่วิถีคนเมืองก็สามารถทำให้เรามีชีวิตที่มีความสุขร่ำรวยทั้งทรัพย์สินและปัญญาอย่างยั่งยืนได้ต่างหาก

ที่มา : ไขความเข้าใจผิดเกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียง โดย สุพรีตร์ สุวรรณ์ณิก