✴️ วินัยทางการเงินที่ต้องมี ✴️

adminfinbook

✴️ วินัยทางการเงินที่ต้องมี ✴️

? 1. ตั้งเป้าหมายตามความเป็นจริง
สาเหตุหลักที่ทำให้เราไม่มีวินัยทางการเงินมาจากการตั้งเป้าหมายที่ยังไม่สอดคล้องกับความเป็นจริงมากพอ

ตัวอย่าง
อยากมีเงินล้านภายใน 5 ปี
ㆍถ้าทำให้การใช้จ่ายรัดตัวเกินไป
ㆍให้เพิ่มระยะเวลา หรือ ลดจำนวนเงินเป็นหลักแสนก่อน เพื่อเพิ่มกำลังใจ

? 2. เลือกวิธีการออมที่เหมาะสมกับเป้าหมาย
ㆍเมื่อได้เป้าหมายมาแล้ว สิ่งที่ต้องทำต่อไปคือ “การหาที่เก็บเงิน”
ㆍเป้าหมายต่างกัน ระยะเวลาต่างกันควรเก็บไว้ในสินทรัพย์ที่ต่างกัน

? 3. ทำให้ต่อเนื่อง
ㆍ หัวใจสำคัญของมีวินัยทางการเงิน
คือ “การทำให้ต่อเนื่อง”
ㆍ จากเป้าหมายข้อแรก ถ้าตั้งไว้ตึงเกินไป อาจทำให้ล้มเลิกความตั้งใจไปก่อน
ㆍ การปรับเป้าหมายให้ตรงกับความเป็นจริง ทำให้เราออมได้อย่างต่อเนื่อง และเป็นคนที่มีวินัยทางการเงินได้ในที่สุด

Original by well-wisher