?รู้รอบเรื่องการเงิน : รู้จักแบ่ง ก็ไม่ต้องแบก?

adminfinbook

?รู้รอบเรื่องการเงิน : รู้จักแบ่ง ก็ไม่ต้องแบก?

?วิธีออมแบบง่าย ๆ?

เมื่อมีรายได้ ควรแบ่งออมทันทีอย่างน้อย 1 ใน 4 ของรายได้ เช่น ใช้วิธีหักเงินเข้าบัญชีเงินฝากอัตโนมัติ

ㆍบัญชีเงินฝากไม่ควรเป็นบัญชีเดียวกับบัญชีเงินเดือน ? หรือบัญชีที่มีไว้เพื่อใช้จ่าย เพื่อจะได้เป็นเงินออมอย่างแท้จริง

ㆍเลือกวิธีการออมที่มีกำหนดระยะเวลาในการไถ่ถอน ⏳ ที่ชัดเจน เพื่อให้มั่นใจว่า จะไม่ถอนเงินออกมาใช้ก่อนเวลาอันควร เช่น เงินฝากประจำ พันธบัตร กองทุนรวม กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

⚡️ทำอย่างไรเมื่อเงินช็อตตั้งแต่ต้นเดือน⚡️

ㆍใช้เงินกับสิ่งที่จำเป็นก่อน เช่น ค่าอาหาร ค่ารถ ? ชำระหนี้สิน ?️

ㆍใช้บัตรเครดิตเป็นตัวช่วย แต่ต้องเข้าใจว่า บัตรเครคิตเป็นการนำเงินในอนาคตมาใช้ ต้องวางแผนใช้จ่ายให้ดี ? เพื่อจะได้ไม่เจอปัญหาเงินช็อตในเดือนต่อไป

ㆍหากไม่จำเป็น ไม่ควรนำบัตรเครดิตไปกดเงินสดมาใช้ ? เพราะผู้ให้บริการจะเริ่มคำนวณดอกเบี้ยตั้งแต่วันที่กดเงินสดออกมาใช้ และจะมีค่าธรรมเนียมการเบิกถอนเงินสดไม่เกินร้อยละ 3 ของจำนวนเงินที่เบิกถอน

? รู้จักแบก : หากต้องเป็นหนี้ก็ควรรู้จักแบกหนี้ให้ถูกวิธี ?

เป็นหนี้แค่ไหน ไม่หนักเกินไป ?
ยอดผ่อนหนี้ทั้งหมดรวมกันไม่ควรเกิน 1 ใน 3 ของรายได้ต่อเดือน

? รู้ไว้ให้ฉุกคิด ?

?อย่าติดกับดัก “จ่ายน้อย ผ่อนนาน” ? เพราะจะเสียดอกเบี้ยมาก และปลดหนี้ช้า

?หนี้บัตรเครดิต ⚱️ ควรชำระให้เต็มจำนวนและตรงเวลา จะได้ไม่ต้องแบกภาระดอกเบี้ยซึ่งอาจสูงถึงร้อยละ 20 ต่อปี หรือเสียค่าติดตามทวงถามหนี้โดยไม่จำเป็น

?ถ้ามีหนี้หลายรายการ ควรชำระหนี้ที่คิดดอกเบี้ยแพงสุดก่อน ?

เครดิต : ธนาคารแห่งประเทศไทย