? มีเงินเหลือออม จะเอาไปทำอะไรดี….. ?

adminfinbook

? มีเงินเหลือออม จะเอาไปทำอะไรดี….. ?

คำถามที่หาคำตอบได้ด้วยตนเอง ?

?เป้าหมายระยะสั้น (ภายใน 1 ปี)
เช่น

  • เก็บไว้เป็นเงินสำรองยามฉุกเฉิน
  • ลงทุนในสินทรัพย์ที่มีสภาพคล่องสูง: บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ กองทุนตลาดเงิน กองทุนตราสารหนี้ระยะสั้น

?เป้าหมายระยะกลาง (2-5 ปี)
เช่น

  • เก็บเงินไว้ซื้อรถ ซื้อบ้าน แต่งงาน ทุนการศึกษา
  • ลงทุนในสินทรัพย์เสี่ยงต่ำ: บัญชีเงินฝากประจำระยะยาว ,หุ้นกู้ Investrent grade (B8B), กองทุนตราสารหนี้, กองทุนผสม

?เป้าหมายระยะยาว (มากกว่า 5 ปี)
เช่น

  • เงินทุนใช้เพื่อการเกษียณ
    -ทยอยลงทุนทุนในสินทรัพย์ต่าง ๆ: ลงทุนในกองทุนผสม, หุ้นสามัญ , กองทุนหุ้นไทย , กองทุนหุ้นต่างประเทศ หรือกองทุนอสังหาริมทรัพย์

Credit : สมาคมนักวางแผนการเงินไทย