⚖️ เปลี่ยน 6 นิสัยนี้ แล้วคุณจะรวยขึ้น ⚖️

adminpersonalfin

⚖️ เปลี่ยน 6 นิสัยนี้ แล้วคุณจะรวยขึ้น ⚖️

?1. ใช้ก่อน ออมทีหลัง
ㆍ ควรแบ่งเงินไว้ออม ก่อนใช้จ่าย

?2. ยังไม่เริ่มลงทุนสักที
ㆍ เริ่มต้นลงทุนทีละนิด
ㆍ ค่อย ๆ เพิ่มสัดส่วนเมื่อมีรายได้มากขึ้น

?3. รสนิยมสูงตามคนใน Social Media
ㆍ สำรวจความสามารถในการจ่ายของตนเอง
ㆍ ใช้จ่ายให้ไม่กระทบแผนการเงิน

?4. จ่ายทุกอย่างด้วยบัตรเครดิต
ㆍ เตือนตัวเองว่าค่าใช้จ่ายที่รูดผ่านบัตรต้องมีเงินจ่ายคืนได้จริง
ㆍ ชำระเงินที่เรียกเก็บให้ตรงเวลา

?5. สร้างหนี้มากเกินไป
ㆍ วางแผนชำระหนี้ให้หมดก่อนการเกษียณ
ㆍ หยุดก่อหนี้ใหม่

?6. จ่ายภาษีมากเกินไป
ㆍ วางแผนใช้สิทธิลดหย่อนภาษี

Original by “well-wisher”