? ขั้นตอนตั้งงบสยบรายจ่าย ?

adminpersonalfin

? ขั้นตอนตั้งงบสยบรายจ่าย ?

? ขั้นตอนที่ 1 เปิดบัญชีแยกตามเป้าหมาย
สรุปภาพรวมของรายจ่ายตนเองตามเป้าหมายการใช้เงินว่าจะแบ่งรายจ่ายแต่ละส่วนไว้ใช้ทำอะไรบ้าง โดยการเปิดบัญชีต่าง ๆ แยกไว้

  • บัญชีเงินออม
  • บัญชีเงินเดือน
  • บัญชีรายจ่ายห้ามเบี้ยว

? ขั้นตอนที่ 2 ตั้งงบประมาณ
เช่น “บัญชีเงินออมและรายจ่ายห้ามเบี้ยว” นั้นเป็นกี่ % ของรายได้
เพื่อให้รู้ว่าเหลืองินเท่าไหร่ที่จะนำมาใช้จ่ายในชีวิตประจำวัน
30% กระปุกเงินออม
30% รายจ่ายห้ามเบี้ยว
40% รายจ่ายตามใจ

? ขั้นตอนที่ 3 จัดการบัญชี
จัดให้แต่ละบัญชีพ่วงกับบัญชีเงินเดือน โดยใช้ระบบตัดเงินอัตโนมัติ
แยกเงินไปตามบัญชีต่าง ๆ
กระปุกเงินออม
ㆍเพื่อการลงทุน
ㆍเพื่อพัฒนาตนเอง
ㆍเพื่อบริจาค
รายจ่ายห้ามเบี้ยว
ㆍค่าผ่อนบ้าน
ㆍค่าผ่อนรถ
ㆍค่าประกัน
รายจ่ายตามใจ
ㆍรายจ่ายอื่น ๆ

*ใช้เฉพาะยอดเงินที่เหลือในบัญชีเงินเดือนเท่านั้น

Original by “well-wisher”