?คาถาจัดการเงิน สำหรับทุกช่วงวัย?

adminpersonalfin

?คาถาจัดการเงิน สำหรับทุกช่วงวัย?

“well-wisher” ขอแนะนำคาถาจัดการเงินทุกช่วงวัย
วัยไหน ๆ ก็วางแผนการเงินให้มั่นคงได้ เพราะทุกช่วงวัยล้วนมีเงินเข้ามาเกี่ยวข้องเสมอ

?วัยเด็ก : เป็นวัยที่ต้องพึ่งพารายได้จากผู้ปกครองเพื่อใช้จ่ายในชีวิตประจำวัน จึงต้องปลูกฝังให้รู้จักตั้งเป้าหมายในการออม มีการจัดสรรเงินแบบง่าย ๆ ด้วยตนเอง โดยแนะนำให้ “ออมก่อนใช้” (อย่างน้อย 1 ใน 4 ของรายได้) จะช่วยให้เด็กมีวินัย และใช้เงินอย่างรู้คุณค่า

?วัยทำงาน : วัยที่มีรายได้เป็นของตนเอง และอิสระในการใช้จ่าย หากเป็นช่วงเริ่มต้นทำงาน รายรับมีไม่มาก ถ้าไม่ระวังการใช้จ่ายอาจเกิดปัญหาหนี้สินได้ ดังนั้นควร “คิดก่อนจ่าย” โดยแยกรายจ่ายจำเป็น หรือ อยากได้คิดให้รอบคอบว่าในแต่ละเดือนมีค่าใช้จ่ายอะไรบ้างและใช้จ่ายกับสิ่งที่จำเป็นก่อน ช่วยป้องกันปัญหาเงินไม่พอใช้

?วัยสร้างฐานะ : เมื่อทำงานไประยะหนึ่งมีรายได้เพิ่มขึ้น เริ่มสร้างครอบครัว และหาความมั่นคงให้ชีวิต อยากมีทรัพย์สินเป็นของตนเองช่วงนี้จึงต้อง “มองให้รอบด้าน” ไม่ว่าจะเป็นการก่อหนี้เพื่อซื้อสินทรัพย์ โดยการเป็นหนี้ต้องไม่ทำให้ลำบาก (ภาระผ่อนหนี้ไม่เกิน 1 ใน 3 ของรายได้)

?วัยการงานมั่นคง : เป็นวัยที่หน้าที่การงาน และฐานะทางการเงินมีความมั่นคง ช่วงนี้ควรให้ความสำคัญกับการวางแผนเกษียณ แนะนำให้ออม หรือ ลงทุนเพื่อให้เกิดดอกผลเพิ่มขึ้น

?วัยเกษียณ : วัยที่รายได้ที่จะได้รับเป็นประจำขาดหายไป จึงต้องอาศัยเงินออมที่สะสมนำมาใช้จ่ายในชีวิตประจำวัน และค่ารักษาสุขภาพ วัยนี้จึงต้องการวางแผนการใช้จ่ายให้ดี ใช้จ่ายไม่ให้เกินงบประมาณที่ตั้งไว้

Original by “well-wisher”