☔️ ประคับประคองตัวยังไง ? ในช่วงเวลาฝ่ามรสุมเรื่องเงิน ☔️

adminpersonalfin

☔️ ประคับประคองตัวยังไง ? ในช่วงเวลาฝ่ามรสุมเรื่องเงิน ☔️

?️ 1. วางแผนใช้เงินล่วงหน้า : ป้องกันการใช้เงินเกินงบ

?️ 2. จดภาระหนี้ทั้งหมด : เพื่อจัดลำดับความสำคัญ แล้วค่อย ๆ หาวิธี

? 3. หาช่องทางเพิ่มรายได้ : จะได้มีเงินซื้อของที่จำเป็น และสิ่งที่อยากได้บ้าง

⛳️ 4. เช็กสวัสดิการและมาตรการต่าง ๆ : ว่าเราพอจะได้อะไรมาแบ่งเบาภาระในช่วงนี้ไหม เช่น ประกันสังคม เงินช่วยเหลือตามมาตรการรัฐ

เครดิต : ศูนย์คุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย