? แนะวางแผนเงินเดือน ให้เพื่อน ๆ มีตังค์พอใช้ ?

adminpersonalfin

? แนะวางแผนเงินเดือน ให้เพื่อน ๆ มีตังค์พอใช้ ?

สาเหตุที่ทําให้เพื่อน ๆ มีตังค์ไม่พอใช้ในแต่ละเดือนนั้นมีหลากหลาย แต่บางเรื่องก็สามารถควบคุมได้นะคะ “well-wisher”จะแนะว่า เราต้องวางแผนก่อนทําการใช้จ่าย ถือว่าเป็นวิธีที่ดีที่สุดค่ะ ก่อนอื่นเพื่อน ๆ ต้องหยุดพฤติกรรมเหล่านี้ก่อนเลย คือพฤติกรรมฉลองทันทีที่เงินเดือนออก และซื้อทุกอย่างที่อยากได้
การวางแผนเงินเดือน สามารถทําได้ง่าย ๆ ตามวิธีต่าง ๆ ดังนี้

? 1.ทําตารางค่าใช้จ่าย

โดยแยกค่าใช้จ่ายตามประเภทต่าง ๆ เพื่อสะดวกในการจัดการค่าใช้จ่าย โดยแยกเป็นสามส่วน ดังนี้

1.1 รายจ่ายประจํา ?
เช่น ค่าเช่าบ้าน ค่าผ่อนรถ ค่าชําระบัตรเครดิตขั้นตํ่า ค่าโทรศัพท์ซึ่งค่าใช้จ่ายเหล่านี้มักจะเท่ากันทุกเดือน

1.2 ค่าใช้จ่ายรายวัน ?
เช่น ค่าอาหาร ค่านํ้ามันรถ ค่าเดินทาง เป็นต้น ซึ่งค่าใช้จ่ายในส่วนนี้มักจะกะเป็นงบประมาณที่แน่นอนไม่ได้คุณควรเตรียมเพิ่มไว้อีก 5% โดยประมาณ จะได้มีค่าใช้จ่ายสํารองยามฉุกเฉิน

1.3 ค่าใช้จ่ายสิ้นเปลือง ?
เช่น ค่าเลี้ยงฉลองทุกสัปดาห์ ค่าช้อปปิ้งสินค้าราคาสูงที่เล็งไว้ เป็นต้น ทั้งหมดนี้ล้วนไม่มีความจําเป็นที่จะต้องซื้อหามาทุกเดือน คุณควรตั้งเป้าไว้เป็นรางวัลให้กับตนเองในระยะยาว เช่น อนุญาตให้ตัวเองซื้อของตามใจได้ 3 เดือน/1ครั้ง เพื่อควบคุมงบประมาณ และนําเงินส่วนนั้นมาเก็บออมเพื่ออนาคต

? 2.แบ่งส่วนออม

ทางที่เหมาะสมที่สุดคือ ตั้งไว้เป็นเปอร์เซ็นต์จะออมได้ต่อเนื่องกว่า เช่น หักเงินออมจากเงินเดือน เดือนละ 10% เป็นต้น ซึ่งจํานวนเงินน้อย ๆ นี่แหละ ที่จะทวีค่าเป็นเงินเก็บก้อนโตในอนาคต หรือเพื่อน ๆ บางคนก็มีวิธีออมที่แตกต่างกันไป แบบนี้ก็จะทำให้ประสบความสําเร็จในด้านการเงินเร็วยิ่งขึ้นอีกด้วย

? 3.ควบคุมค่าใช้จ่ายรายวัน

แบ่งค่าใช้จ่ายออกมาเป็นจํานวนวัน หรือรายสัปดาห์เหมือนที่เคยได้รับจากผู้ปกครองเมื่อตอนเด็ก ๆ วิธีนี้จะช่วยควบคุมค่าใช้จ่ายของเราให้อยู่ในเกณฑ์ที่พอดี และไม่ติดลบ หลังจากที่หักค่าใช้จ่ายประจํา เงินออม และภาระหนี้สินออกไปจนหมดแล้ว ให้นําเงินส่วนที่เหลือมาหาร ด้วยจํานวนวัน แล้วใช้จ่ายในงบประมาณนั้นอย่างเคร่งครัด

? 4.พยายามปลดหนี้ให้เร็วที่สุด

ถ้ามีหนี้สินต้องรีบปลดหนี้ เพื่อเอาเวลาที่ยังเหลืออยู่มาสร้างอนาคตทางการเงินที่ดีสําหรับวัยเกษียณ โดยเลิกใช้วิธีการชําระหนี้ตามยอดขั้นตํ่า หันมาเพิ่มเงินชําระให้มากขึ้นเท่าที่เราทําไหว เพราะการเพิ่มยอดชําระนั้น จะช่วยลดอัตราดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียมได้มากจนเพื่อน ๆ อาจแปลกใจเลยทีเดียว

อย่าลืมว่าเราอายุมากขึ้นในทุก ๆ วัน หากปัจจุบันเรายังใช้เงินอย่างประมาทและขาดการวางแผนที่ดี การกระทําในวันนี้ ย่อมส่งผลถึงอนาคตแน่ ๆ ค่ะ

Original by “well-wisher”