💷 เรื่องเงิน ๆ ที่รอไม่ได้!! อยากไปถึงเป้าหมายง่าย ..ต้องใส่ใจ! 💴

adminpersonalfin

💷 เรื่องเงิน ๆ ที่รอไม่ได้!! อยากไปถึงเป้าหมายง่าย ..ต้องใส่ใจ! 💴

🧮 1 เช็กสุขภาพการเงิน
คำนวณรายจ่ายแต่ละเดือนว่าพอมั้ย และเช็คจำนวนสินทรัพย์ และหนี้สินในปัจจุบันว่าเป็นยังไง

🖱️ 2.สร้างวินัยการเงินปลดหนี้
ช่วยวางแผนจัดการหนี้แต่ละก้อนให้ง่ายยิ่งขึ้น โดยคำนวณจากรายรับ รายจ่ายเบื้องต้น และไล่ลำดับความสำคัญของหนี้แต่ละก้อน

🧸 3.ออมเงินเพื่อการศึกษา
พ่อแม่มือใหม่สามารถคำนวณคำใช้จ่ายการเรียนลูกได้ ตั้งแต่เริ่มต้นเรียนจนเรียนจบ

🧣 4.วางแผนเกษียณ
คำนวณการเงินหลังเกษียณของตนเอง
โดยเริ่มคำนวณจากอายุ, อายุที่คาดว่าจะเกษียณ และเงินที่จะใช้ตอนเกษียณเพื่อว่างแผนการออมง่ายขึ้น

🥅 5.วางแผนออมเงินตามเป้าหมาย
คนที่ต้องการดาวน์บ้าน รถ คอนโดก็สามารถคำนวณได้ โดยจะคำนวณจากข้อมูลการเงินของเรา เช่น รายได้, ระยะเวลาการออม, เป้าหมายที่วางไว้, สินทรัพย์ที่มี

Original by well-wisher