🥺 ใช้ชีวิตอย่างไร? เมื่อเงินติดลบ 🥺

adminpersonalfin

🥺 ใช้ชีวิตอย่างไร? เมื่อเงินติดลบ 🥺

😐 1.ตั้งสติเอาไว้ก่อน
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม หยุดสร้างหนี้เพิ่ม

😮‍💨 2.ลดค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็น
ทำบันทึก รายรับ-รายจ่าย ดูว่าใช้จ่ายไปเท่าไหร่ ใช้จ่ายเรื่องอะไรมากที่สุด ถ้าเป็นสิ่งไม่จำเป็น ต้องหยุดหรือเลิกทันที

😧 3.สำรวจภาระหนี้สิน
แยกประเภทหนี้สินที่มี จำนวนหนี้ดอกเบี้ยที่ต้องชำระ เรียงลำดับความสำคัญของหนี้

Original by well-wisher