☂️ข้อคิดก่อนตัดสินใจกู้เงิน?

adminpersonalfin

☂️ข้อคิดก่อนตัดสินใจกู้เงิน?

?1.ความสามารถในการผ่อนชำระ

หากเรามีหนี้มากก็ต้องเสียดอกเบี้ยจำนวนมาก และถ้าภาระหนี้ที่ต้องผ่อนจ่ายในแต่ละงวดมากกินกำลังชำระหนี้ของเรา เราก็อาจไม่มีเงินไปจ่ายตามกำหนด หรือที่เรียกว่าเกิดการผิดนัดชำระหนี้ ซึ่งเราอาจต้องจ่ายดอกเบี้ยในอัตราดอกเบี้ยกรณีผิดนัดซึ่งแพงกว่าดอกเบี้ยปกติ และมีผลเสียอื่น ๆ ตามมา เช่น

– ถูกคิดค่าติดตามทวงถามหนี้
– เสียประวัติทางการเงิน
– ถูกฟ้องล้มละลาย

ดังนั้น สิ่งที่ควรจำให้ขึ้นใจทุกครั้งก่อนตัดสินใจเป็นหนี้ ก็คือควรพิจารณาว่าเรามีความสามารถในการผ่อนชำระมากน้อยแค่ไหน

?2.ประเภทของสินเชื่อ

สินเชื่อมีหลากหลายประเภท มีลักษณะและวัตถุประสงค์ที่แตกต่างกัน เราจึงควรพิจารณาประเกทของสินเชื่อที่เหมาะกับความจำเป็นในการใช้เงินของเรา ซึ่งสามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมได้จากสถาบันการเงินต่าง ๆ ที่ให้บริการด้านสินเชื่อ

?3.อัตราดอกเบี้ยและวิธีการคิดดอกเบี้ย

อัตราดอกเบี้ยที่ใช้ และวิธีการคำนวณดอกเบี้ยของสถาบันการเงินแต่ละแห่งอาจแตกต่างกัน ดังนั้นควรศึกษาข้อมูลอัตราดอกเบี้ยและวิธีการคิดอัตราดอกเบี้ยว่าสถาบันการเงินที่เราสนใจจะใช้บริการเป็นอย่างไร เพื่อนำมาใช้เป็นข้อมูลเปรียบเทียบประกอบการตัดสินใจ?

เราสามารถหาข้อมูลเพิ่มติมได้จากผู้ให้บริการสินเชื่อ หรือหากต้องการเปรียบเทียบอัตราดอกเบี้ย หรือค่าธรรมเนียมที่สำคัญก็สามารถตรวจสอบรายละเอียดได้จากเว็ปไซต์ของธนาคารแห่งประเทศไทย

ถึงอย่างไรก็ตามก่อนจะกู้เงินเราต้องคิดพิจารณาให้ดีเสียก่อน และต้องมีเป้าหมายที่ชัดเจน รวมถึงพยายามรู้เท่าทันสถาบันการเงิน เท่านี้เราก็กู้เงินได้อย่างสบายใจแล้วล่ะค่ะ

Original by “well-wisher”