? 4 ขั้นตอน สู่จุดหมายแห่งการออม

adminsavings

? 4 ขั้นตอน สู่จุดหมายแห่งการออม

1.ตั้งเป้าหมาย ?

เพื่อน ๆ ควรตั้งเป้าหมายการออมไว้ก่อนเลยค่ะ ไม่ว่าจะเป็นระยะสั้น ๆ เช่น ท่องเที่ยว ? แต่งงาน ? หรือระยะยาว อย่างเช่น ซื้อบ้าน ? ซื้อรถ ? จะได้วางแผนถูกว่าต้องเก็บเงินให้ได้เท่าไหร่ แต่เป้าหมายก็ต้องไม่ทำให้การใช้ชีวิตในปัจจุบันของเพื่อน ๆ ต้องลำบากหรือถูกกดดันมากเกินไปนะคะ

2. บันทึกค่าใช้จ่าย ?

การเริ่มบันทึกค่าใช้จ่ายในแต่ละวันจะช่วยให้เพื่อน ๆ สามารถประเมินค่าใช้จ่ายว่าอะไรมากเกินความจำเป็น ดังนั้นการบันทึกค่าใช้จ่ายจะช่วยให้ทราบถึงภาวะการเงินในปัจจุบัน และช่วยยับยั้งเราจากการใช้เงินฟุ่มเฟือยได้อีกด้วยค่ะ

3. เรียงลำดับและสร้างสมดุลในการใช้จ่าย ?

เมื่อเพื่อน ๆ รู้แล้วว่าเราต้องเก็บเงินเพื่ออะไร และรู้แล้วว่าสิ่งใดคือค่าใช้จ่ายฟุ่มเฟือยที่ตัดออกได้แล้ว ก็จัดลำดับความสำคัญของค่าใช้จ่ายต่าง ๆ และหาจุดสมดุลระหว่างรายรับและรายจ่ายเพื่อสร้างแผนออมเงินตลอดทั้งปีได้เลยค่ะ จากนั้นมาจัดสรรเงินเพื่อการออมต่อไป

4. เปิดบัญชีเพื่อออมเงิน ?

การเปิดบัญชีออมเงิน จะช่วยให้แน่ใจได้ว่าการใช้จ่ายในแต่ละเดือนจะไม่เกินกว่างบที่แบ่งสรรไว้ อีกทั้งยังได้รับผลตอบแทนที่ดีจากบัญชีออมทรัพย์และการลงทุน การตั้งโอนเงินเข้าบัญชีออม คืออีกเครื่องมือที่จะช่วยให้เพื่อน ๆ มีวินัยทางการเงินที่ดี และง่ายต่อการลงมือทำค่ะ

ต้องมีวินัยในการออมเพื่อตัวเองและคนที่เรารักนะคะ ?

Original by “well-wisher”