?️ บัญญัติ 8 ประการ ในการบริหารเงิน ?️

adminsavings

?️ บัญญัติ 8 ประการ ในการบริหารเงิน ?️

?1.ทำบัญชีรายรับรายจ่าย
มีรายได้เข้ามาต้องออมก่อนใช้จ่ายเสมอ

?2.ใช้จ่ายเท่าที่จำเป็น
ต้องประหยัดอดออม

?️3.วางแผนการเงินเพื่ออนาคต
ควรมีเป้าหมายที่ชัดเจนทั้งปัจจุบันและตอนเกษียณ

?️4.ใช้เงินทำงาน
เมื่อเก็บเงินได้ ควรนำเงินไปลงทุน เพื่อผลตอบแทนที่มากขึ้น

?5.กู้เมื่อจำเป็นเท่านั้น
จะกู้ต้องจำเป็น ถ้าไม่จำเป็นมากก็เก็บเงินก่อน

?6.บัตรเครดิต คือเงินสด
หากใช้เกินตัว ก็อาจเป็นหนี้ท่วมหัวได้

⚔️7.อย่าให้หนี้ท่วมหัว
เป็นหนี้แล้วต้องวางแผนการใช้จ่าย และชำระหนี้ให้ตรงเวลา

✴️8.จ่ายหนี้ก้อนที่ดอกเบี้ยแพงสุดก่อน
เพราะจะช่วยลดภาระการจ่ายหนี้ลงได้มาก

Original by “well-wisher”