จ่ายทุกเดือนได้สิทธิ์อะไรบ้าง?

adminsavings

ผู้ประกันตนภาคบังคับ (มาตรา 33) พนักงานบริษัทเอกชนทั่วไปที่ทำงานอยู่ในสถานประกอบการที่มีพนักงานตั้งแต่ 1 คนขึ้นไป อายุไม่ต่ำกว่า 15 ปี และไม่เกิน 60 ปี ต้องส่งเงินสมทบเข้ากองทุน คิดเป็นสัดส่วนดังนี้ ลูกจ้าง 5% + นายจ้าง 5% + รัฐบาล 2.75% ของฐานเงินค่าจ้างขั้นต่ำตั้งแต่ 1,650 บาท แต่ไม่เกิน 15,000 บาท

จ่ายทุกเดือนทราบหรือไม่ว่าคุณได้สิทธิประโยชน์อะไรบ้าง?

1. กรณีเจ็บป่วยหรืออุบัติเหตุ ??
ผู้ประกันตนสามารถเบิกค่ารักษาพยาบาลได้ รวมถึงการทำฟัน, การบำบัดไต, ยาต้านไวรัสเอดส์, การรักษาโรคมะเร็ง 10 ชนิด ตามหลักเกณฑ์ที่ประกันสังคมกำหนด ยังสามารถขอรับเงินทดแทนเนื่องจากการขาดรายได้อีกในกรณี ที่นายจ้างไม่จ่ายค่าจ้างให้ระหว่างที่หยุดงานเพื่อรักษาพยาบาล โดยประกันสังคมจะจ่ายให้ร้อยละ 50 ของเงินเดือน

2. กรณีทุพพลภาพ
สามารถเบิกค่าบริการทางแพทย์ได้ ค่าพาหนะรับส่งไปโรงพยาบาล เงินทดแทนการขาดรายได้เนื่องจากทุพพลภาพ ร้อยละ 50 ของค่าจ้างรายเดือน ตลอดชีวิต

3. กรณีเสียชีวิต ??☠
หากผู้ประกันตนเสียชีวิต ผู้จัดการศพสามารถเบิกค่าทำศพได้ 40,000 บาท โดยทายาทจะได้รับเงินสงเคราะห์อีกจำนวนหนึ่ง โดยคิดจากเงินเดือนเฉลี่ยตั้งแต่ หนึ่งเดือนครี่ง ถึง ห้าเดือน ขึ้นอยู่กับระยะเวลาที่ส่งจ่ายเงินสมทบ

4. กรณีคลอดบุตร ?
สามารถเบิกค่าบริการทางแพทย์ในการคลอดบุตรแบบเหมาจ่าย 13,000 บาท ต่อบุตรหนึ่งคน ยังสามารถได้รับเงินจากการที่ต้องขาดรายได้เพราะคลอดบุตรอีก ร้อยละ 50 ของเงินเดือน เป็นเวลา 90 วัน (สิทธิเรื่องการคลอดลูกนี้ผู้ชายคงหมดสิทธิใช้ นอกจากมีภรรยาเท่านั้น)

5. กรณีสงเคราะห์บุตร?
ผู้ประกันตนมีสิทธิได้เงินสงเคราะห์บุตร เหมาจ่ายเดือนละ 400 บาท ต่อคน จำนวนคราวละไม่เกิน 2 คน โดยจะจ่ายให้ตั้งแต่แรกเกิดจนถึง 6 ขวบ แต่ถ้าเป็นฝ่ายขอใช้สิทธิ จะต้องเป็นบุตรชอบด้วยกฎหมายของฝ่ายชาย (อ่านเพิ่มเติมได้ที่ การสมรส)

6. กรณีชราภาพ ??
ผู้ประกันตนเมื่อมีอายุ 55 ปี มีสิทธิได้รับบำเหน็จหรือบำนาญชราภาพ แล้วแต่เงื่อนไข บำเหน็จจะได้เป็นเงินเป็นก้อนโดยมีจำนวนเท่ากับจำนวนเงินสบทบที่ผู้ตนและนายจ้างจ่ายไป บำนาญจะได้บำนาญเป็นเดือน จำนวนอัตราร้อยละ 20 ของค่าจ้างเฉลี่ย 60 เดือนสุดท้าย (เอาเงินเดือน 60 เดือนย้อนหลังมาบวกกันหารด้วย60 แล้วนำมาหาร้อยละ 20 ถ้าเงินเดือนเฉลี่ย 10,000 บาทก็จะได้บำนาญ เดือนละ 2,000)

7. กรณีว่างงาน
ไม่ว่าผู้ประกันตนจะถูกเลิกจ้าง สิ้นสุดสัญญาจ้าง หรือลาออกเอง จะได้รับเงินค่าทดแทนระหว่างการว่างงาน ร้อยละ 30 หรือ 50 แล้วแต่กรณี

หากมีคำถามสงสัยเพิ่มเติมสามารถติดต่อสอบถามประกันสังคม สายด่วน 1506 หรือ สำนักงานประกันสังคม ได้เลยค่ะ

ด้วยความปราถนาดีจาก “well-wisher”