? จุดมุ่งหมายในการออม ?

adminsavings

? จุดมุ่งหมายในการออม ?

?️ 1. ออมเผื่อกรณีฉุกเฉิน
ควรมีจำนวนเท่ากับรายจ่ายประจำ 6 เดือน เพื่อเก็บไว้ใช้ในกรณีเจ็บป่วย หรือมีเหตุให้ต้องใช้เงินก้อนอย่างเร่งด่วน

? 2. ออมเพื่อการลงทุน
เป็นการนำเงินออมไปลงทุนให้เงินงอกเงย เช่น ซื้อพันธบัตร
ซึ่งควรเลือกการลงทุนกองทุนรวม หุ้น ฯลฯ ที่เหมาะสมภายใต้ความเสี่ยงที่ยอมรับได้

? 3. ออมเพื่อเติมฝัน
เป็นการออมระยะสั้น ถึงปานกลาง 1-5 ปี เพื่อนำไปใช้จ่ายในสิ่งที่ต้องการ เช่น ท่องเที่ยว ซื้อของที่อยากได้ หรือ บริจาคเพื่อสังคม

? 4. ออมเพื่อวัยเกษียณ
เป็นการออมระยะยาวเพื่อใช้จ่ายเมื่อพ้นวัยทำงาน และมีเพียงพอสำหรับการดูแลสุขภาพ ทำกิจกรรมเพื่อความสุขในชีวิตและลดภาระของลูกหลาน

Original by “well-wisher”