? แบ่งการออมตามช่วงวัย “อายุเท่าไหร่ควรเก็บออมยังไง?” ?

adminsavings

? แบ่งการออมตามช่วงวัย “อายุเท่าไหร่ควรเก็บออมยังไง?” ?

? อายุ 21 – 30 ปี
การออมที่ดีควรออมเงินประมาณ
1 ใน 4 ของรายได้แต่ละเดือน

? อายุ 31 – 40 ปี
แบ่งไว้สำหรับการลงทุน 50 %
หรือแบ่งลงทุนในหลักทรัพย์ 50%

? อายุ 41 – 50 ปี
ควรแบ่งเงินออมไม่ต่ำกว่า 30% ของรายได้
หรือนำไปลงทุนในหุ้น 30% และลงทุนในตราสารหนี้ที่มีอัตราการเสียงต่ำที่สุด 40%

? อายุ 50 – 60 ปี
ออมประมาณ 70% เพราะเป็นวัยที่ไม่ควรทำธุรกิจที่มีความเสี่ยง
หรือเลือกลงทุนซื้อหุ้นในระยะยาวไม่เกิน 30%

? อายุ 61 บีขึ้นไป
ควรออมให้น้อยลงเหลือเพียง 25%
ของรายได้และลงทุนในหุ้นอีก 20%

เครดิต : aom MONEY