?”well-wisher” แนะวิธีเก็บเงินให้พร้อมรับมือกับเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝัน?

adminsavings

?”well-wisher” แนะวิธีเก็บเงินให้พร้อมรับมือกับเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝัน?

เรื่องไม่คาดฝันในชีวิตเรามีหลายเรื่อง ? ไม่ว่าจะเป็นการเจ็บป่วย ทรัพย์สินเสียหาย หรือแม้แต่ covid19 ในขณะนี้ แน่นอนว่าเหตุการณ์ไม่คาดคิด ไม่คาดฝันเหล่านี้ จำเป็นต้องใช้เงินสำรอง ?วันนี้ “well-wisher” จึงอยากมาแนะวิธีเก็บเงิน เพื่อให้พร้อมรับมือกับเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝันกันค่ะ

?️1. ต้องวางแผนการใช้เงินล่วงหน้า
เป็นสิ่งที่ทุกคนควรทำกันอยู่แล้ว หลังจากเราได้รายรับเราก็ควรแบ่งส่วนของ Fixed Cost (ค่าใช้จ่ายที่จำเป็นต้องจ่าย ) และเงินเก็บ รวมไปถึงการทำรายรับรายจ่ายในแต่ละวัน เพื่อให้เราได้เห็นว่าจริง ๆ แล้วยังมีรายจ่ายที่เราใช้มากเกินไปมั้ย ?

?2.ต้องมีเงินสำรองฉุกเฉิน
สิ่งสำคัญอันดับต้น ๆ ในการรับมือกับเหตุการณ์ไม่คาดฝัน เลยก็คือ การมีเงินสำรองฉุกเฉินอย่างน้อย 3 เดือน โดยต้องเพียงพอต่อค่าใช้จ่ายในแต่ละเดือนของเรา ทั้งนี้ก็เพื่อไว้ใช้ในกรณีที่เราอาจจะตกงานกะทันหัน ถือเป็นเงินก้อนแรกเลยที่ควรมี ?

⚓️3.ควรซื้อประกันที่จำเป็น
ในกรณีที่เรามีเรื่องไม่คาดฝัน อย่างการโดนให้ออกจากงาน อาจจะทำให้สิทธิเรื่องประกันสุขภาพที่บริษัทให้ขาดไป การมีประกัน เช่น ประกันสังคมก็จะทำให้เราได้รับเงินสำรองไว้ใช้ใน ในอนาคตได้ ?

การเก็บเงินเป็นเรื่องที่ทุกคนต้องมีวินัยในตัวเอง ก่อนจะใช้จ่ายเราต้องคิดหน้าคิดหลังเสมอ เพราะไม่มีใครรู้ว่าจะมีเรื่องไม่คาดฝันอะไรเกิดขึ้นกับเรา

Original by “well-wisher”