🎯 ออมเงินให้ได้ตามเป้าด้วยเทคนิค “SMART” 🎯

adminsavings

🎯 ออมเงินให้ได้ตามเป้าด้วยเทคนิค “SMART” 🎯

SMART มาจากคำว่าดูดี ดูฉลาด หรือจะเรียกว่าเป็นการออมเงินที่ฉลาดก็ได้
ในอักษรแต่ละตัวนั้นยังมีความหมายแฝงอยู่ สามารถอธิบายความหมายแต่ละตัวเป็นหลักการออมเงินได้ ดังนี้

🟤 S : Specific
มีความชัดเจน
ระบุไปเลยว่าต้องการเงินก้อนนี้สำหรับทำอะไร

🟡 M : Measurable
ระบุจำนวนเงินที่ตั้งใจเก็บ
เช่น 50,000 หรือ 100,000 บาท

🟣 A : Achievable
มีวิธีการหรือแผนการ ที่จะทำให้เป้าหมายสำเร็จ เช่น วิธีสร้างรายได้เพิ่ม

🟢 R : Realistic
วิธีการหรือแผนการที่เราคิดไว้ต้องทำได้จริง ๆ ..ไม่ยากเกินไป

🟠 T : Time
ระบุเวลาให้ชัดเจน ว่าจะเก็บเงินก้อนนี้ให้ใด้ภายในกี่ปี

Credit : Money and Insurance