? Break up..เลิกอ้าง นิสัย ไม่ยอมออมเงิน ?

adminsavings

? Break up..เลิกอ้าง นิสัย ไม่ยอมออมเงิน ?

เพื่อน ๆ หลายคนคงมีเหตุผลให้กับตัวเองในการที่จะยังไม่เริ่มออมเงิน แต่ถ้าเราตั้งใจออมจริง ๆ เหตุผลเหล่านี้ก็หยุดเราไม่ได้หรอกค่ะ

? 1. ยังไม่ถึงวัยต้องออม
มองในแง่ดี ยิ่งเริ่มออมตั้งแต่อายุยังน้อยยิ่งได้เปรียบ มีเวลาให้เงินได้ออกดอกออกผล

? 2.ตัวคนเดียวไม่เห็นต้องออม
ยิ่งตัวคนเดียวยิ่งต้องออมให้เยอะขึ้นคิดถึงวัยเกษียณให้มาก

? 3.ภาระค่าใช้จ่ายเยอะ
เริ่มจากการแบ่งบัญชี บัญชีค่าใช้จ่ายและบัญชีเงินเก็บ

? 4.มีหนี้ต้องใช้
หากรอให้หนี้หมดคงไม่มีเงินออม ใช้การแยกบัญชีไปพร้อมกับการเพิ่มรายได้ในส่วนของการปิดหนี้

Original by “well-wisher”