หลัก 3 ห่วง 2 เงื่อนไข

adminsavings

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงกับการทำธุรกิจอย่างยั่งยืน ↗?✔

แนวทางปฏิบัติที่เรียกว่า “หลัก 3 ห่วง 2 เงื่อนไข” แผนภาพนี้เองที่ช่วยให้หลายๆ คนได้ประคองการดำรงชีวิตและการทำธุรกิจให้รอดพ้นวิกฤติเศรษฐกิจมาได้หลายครั้งแล้ว โดยแต่ละห่วงนั้นมีความหมาย ดังนี้ค่ะ

หลัก 3 ห่วงในแบบคนทำธุรกิจ ?

?หลักความพอประมาณ – จะช่วยให้เจ้าของธุรกิจได้รู้จักประเมินประมาณศักยภาพของตนเอง สิ่งนี้จะเป็นกระจกสะท้อนตัวตนเจ้าของกิจการได้เป็นอย่างดีว่าขณะนี้เราควรบุก หรือ ถอย โดยเกิดความเสี่ยงน้อยที่สุด
?หลักความมีเหตุผล – คือการรู้จักวิเคราะห์สภาพแวดล้อมรอบตัว สภาพตลาด รู้จักคิดถึงที่มาที่ไปก่อนการลงมือทำสิ่งต่างๆ เมื่อเรารู้จักวิเคราะห์ทั้งตนเอง และผลที่จะเกิดขึ้นกับสภาพแวดล้อมหลังจากที่เราได้ลงมือทำอะไรบางอย่างไป แผนที่เราวางไว้ ก็ยากที่จะทำให้ธุรกิจเกิดการล้มเหลวค่ะ
?หลักภูมิคุ้มกัน – การทำธุรกิจบนความไม่ประมาท คิดว่าสถานการณ์ต่างๆ มีการเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลา การที่เราตระหนักถึงสิ่งนี้ ทำให้เราต้องพัฒนาตัวเองอยู่เสมอ และเมื่อเกิดอะไรขึ้นก็จะรู้สึกสบายใจกว่า เพราะมีการคาดการณ์ล่วงหน้าไว้แล้วนั่นเอง

นอกจากการขาดปัจจัย 3 ห่วงข้างบนแล้ว สิ่งที่เกิดขึ้นกับหลายคนมาแล้วก็เป็นเพราะกระทำโดยปราศจาก 2 เงื่อนไขนี้

?เงื่อนไขความรู้ ประกอบด้วย ความรอบรู้เกี่ยวกับวิชาการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องรอบด้าน ความรอบคอบ
?เงื่อนไขคุณธรรม ที่จะต้องเสริมสร้าง ประกอบด้วย มีความตระหนักใน คุณธรรม มีความซื่อสัตย์สุจริตและมีความอดทน มีความเพียร ใช้สติปัญญาในการดำเนินชีวิต

สุดท้ายนี้คงจะดีไม่น้อยหากคุณผู้อ่านได้ลองศึกษาและนำไปใช้จริง โดยไม่ได้ยึดติดว่าเป็นเรื่องของชาวไร่ชาวนาอีกต่อไป เชื่อว่าแบบนี้ประเทศไทยของเราคงมีสุดยอดผู้นำเกิดขึ้นอีกมากมายเลยค่ะ