? คุณออมเงินเหมือนนกประเภทไหน ? ?

adminsavings

? คุณออมเงินเหมือนนกประเภทไหน ? ?

? 1. นกเหยี่ยว
เป็นนกที่มีลักษณะของการเป็นผู้นำ เป็นนักล่า นกเหยี่ยวจะบินเดี่ยว บินสูง มองภาพกว้าง ชอบเหยื่อที่มีความท้าทาย เมื่อล็อคเป้าหมาย เหยี่ยวจะพุ่งเข้าใส่เหยื่ออย่างรวดเร็ว

เปรียบเทียบกับลักษณะของคนก็คือ เป็นคนที่มีความชัดเจน เด็ดขาด กล้าคิด กล้าตัดสินใจ มีวิสัยทัศน์กว้างไกล ชอบความท้าทาย กล้าริเริ่ม และกำหนดเป้าหมายด้วยตนเอง มีความมุ่งมั่น มีแรงผลักดัน ทำให้เกิดผลลัพธ์ที่รวดเร็ว

“ดังนั้น วิสัยของเหยี่ยวกับการออมเงิน จึงอยู่ในรูปแบบของนักลงทุนมากกว่าออมทีละเล็ก ๆ น้อย ๆ เพราะเหยี่ยวสนุกกับความท้าทาย และต้องการเห็นผลลัพธ์ที่เร็ว จึงกล้าที่จะเสี่ยงเพื่อผลลัพธ์ที่ยิ่งใหญ่ และมักจะต่อยอดสินทรัพย์ ด้วยการลงทุนเพิ่มมากขึ้นเรื่อย ๆ อาจไม่ได้ลงรายละเอียดหรือจัดสรรเป็นสัดส่วน”

? 2.นกห่านป่า
เป็นนกที่ทำอะไรตามกันเป็นฝูงและมีแบบแผน มีความสม่ำเสมอ มีการบินที่มีความมั่นคง และมีรูปแบบที่แน่นอน

เปรียบเทียบกับลักษณะของคน ก็ คือ เป็นคนที่ชอบความมั่นคง ปลอดภัย มีความระมัดระวังตัว ลงรายละเอียด คิดรอบคอบในการตัดสินใจ ไม่เสี่ยง และจะตัดสินใจบนข้อมูลที่ถูกต้อง ชอบวางระบบ และสร้างกฏเกณฑ์ ให้ความสำคัญในเรื่องมาตรฐาน และคุณภาพ เคารพกฏ กติกา ไม่ชอบการออกนอกกรอบ

“ดังนั้น วิสัยของนกห่านป่ากับการออมเงิน จึงอยู่ในรูปแบบการออมเงินที่มีการวางแผนอย่างเป็นระบบ ผ่านการคิดวิเคราะห์แบบลงรายละเอียด มีการจัดสรรการเก็บออมที่มีจำนวนเงินเท่า ๆ กัน และมีระยะเวลาที่กำหนดไว้ชัดเจน โดยจะมีการคำนวนรายละเอียดของเงินที่ออมและดอกผลที่จะได้รับ เป็นการออมที่ไม่เสี่ยง”

“หรือ ถ้าลงทุนก็เป็นการลงทุนระยะยาวมีความเสี่ยงน้อย หรือไม่มีความเสี่ยงเลย และอาจมีการออมไว้ใช้แบบแยกเป็นสัดส่วน เช่น ออมสำหรับสุขภาพ ออมสำหรับชีวิตหลังเกษียณ ออมสำหรับที่อยู่อาศัย ฯลฯ ”

? 3.นกยูง
เป็นนกที่รักความสวยความงาม ชอบรำแพนหางอยู่ตลอดเวลา ชอบเปิดเผยและโชว์ตัวเองเมื่อมีปีกหางที่สวยงาม เพื่อให้นกตัวอื่นเห็น และชื่นชม

เปรียบเทียบกับลักษณะของคน ก็คือ เป็นคนที่ชอบความสวยงามและความโดดเด่นของตัวเอง ชอบทำอะไรที่อยู่ในความสนใจของคนรอบตัว เป็นที่ชื่นชม ยอมรับ ชอบอะไรใหม่ ๆ ชอบความสวยงาม ดูแลภาพลักษณ์ของตัวเอง เน้นความสัมพันธ์กับผู้คน ชอบแบ่งปัน และการมีส่วนรวมกับกลุ่มคน

“ดังนั้น วิสัยของนกยูงกับการออมเงินจึงอาจไม่ใช่เรื่องแรกที่คิดหรือมองเห็นความสำคัญ เพราะเป็นคนที่ใช้จ่ายเงินได้ง่าย ๆ กับความสุขในการใช้ชีวิต และเป็นคนที่ชอบความทันสมัย ของใช้ใหม่ ๆ ที่สวยงาม การออมเงินจะเป็นไปตามกระแสของคนในสังคมที่อยู่ ภาพลักษณ์ที่ทุกคนมองเห็นว่าการออมเงินเป็นสิ่งสำคัญ และทุกคนมีการพูดคุยถึงเรื่องการออมเงินจนเป็นประเด็นที่ทุกคนสนใจในวงสนทนา หรือเป็นการออมเงินเพื่อใช้จ่ายกับข้าวของที่อยากได้ เป็นช่วงเวลาสั้น ๆ ไม่ลงรายละเอียด หรือมีการวางแผนระยะยาว”

? 4.นกกระจอกเทศ
เป็นนกชนิดหนึ่งที่มีขนาดลำตัวใหญ่ เลยดูเหมือนจะเคลื่อนไหวช้าในสภาวะปกติ เป็นนกที่บินไม่ได้ เนื่องจากมีปีกขนาดเล็ก นกกระจอกเทศมีความระมัดระวังภัย นกกระจอกเทศจะชอบอยู่กันแบบเงียบ ๆ และไม่ชอบเสียงดัง ถ้ามีอะไรรบกวนให้ตกใจ นกกระจอกเทศจะลุกและวิ่งหนีไปข้างหน้าทันที นกกระจอกเทศตัวผู้จะกางปีกปกป้องตัวเมีย และต่อสู้ บางสายพันธ์จะเชื่องมาก ปกติจะชอบอยู่กับกลุ่มสัตว์ต่าง ๆ เป็นฝูง หาแมลงกิน ไม่ใช่นักล่า แต่จะคุ้มครองป้องกันครอบครัวและตัวเอง

เปรียบเทียบกับลักษณะของคน ก็คือ เป็นคนที่ชอบอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่มีความมั่นคง สังคมหรือกลุ่มคนที่คุ้นเคย อยู่กับความเรียบง่าย ปลอดภัย มีความอดทนและพยายามกับการทำสิ่งเดิม ๆ ไม่ชอบการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็ว ความกดดัน และความขัดแย้ง ให้ความร่วมมือกับกลุ่ม คนที่มีลักษณะของนกกระจอกเทศจะให้ความสำคัญ ใส่ใจ ดูแล และปกป้องคนที่อยู่ในสายสัมพันธ์

“ดังนั้น วิสัยของนกกระจอกเทศกับการออมเงิน จึงเป็นการออมเงินแบบค่อยเป็นค่อยไป ออมเงินตามกลุ่มคนที่อยู่ด้วย หรือมีแบบอย่างการออมเงินของคนใกล้ชิด และการถูกชักชวน หรือมีแรงบันดาลใจว่าจะออมไว้ให้คนในครอบครัว คนที่รัก ก็ได้เช่นเดียวกัน รูปแบบการออมเงินมาจากคำแนะนำหรือออมเงินตามคนที่ใกล้ตัว อาจมีการออมไว้ใช้แบบแยกเป็นสัดส่วน เช่น ออมสำหรับสุขภาพ ออมสำหรับชีวิตหลังเกษียณ ออมสำหรับที่อยู่อาศัย ฯลฯ หรือการลงทุนระยะยาว ไม่มีความเสี่ยง”

? 5.นกแก้ว
เป็นนกที่มีหลายสายพันธุ์ และมีอยู่ในหลากหลายทวีป เมื่อนกแก้วมีการเปลี่ยนถิ่นที่อยู่อาศัย นกแก้วก็สามารถปรับตัวให้อยู่ได้กับสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลง นกแก้วถูกนำมาเลี้ยงเป็นสัตว์เลี้ยง ก็ปรับตัวอยู่กับคนได้ง่าย มีการพัฒนาการพูด หรือมีการสื่อสาร เลียนแบบคน หากเลี้ยงใกล้ชิด ก็จะติดกับคนคลอเคลีย นกแก้วบางสายพันธ์ สามารถเลียนเสียงและพูดตามคำสั่งได้ นกแก้วถือได้ว่าเป็นนกที่มีการเรียนรู้พัฒนาพฤติกรรมได้เร็วกว่านกชนิดอื่น ๆ

เปรียบเทียบกับลักษณะของคน ก็คือ เป็นคนที่ปรับตัวได้ง่าย มีความยืดหยุ่น พร้อมรับมือกับการเปลี่ยนแปลง เข้ากับคนหรือสังคมใหม่ได้ง่าย มองรอบด้าน บูรณาการข้อมูลรอบตัว นำมาใช้ในการคิดวิเคราะห์ ตัดสินใจ มีความคิดเชิงกลยุทธ์ และสามารถสื่อสารข้อมูลได้หลากหลาย ชอบการอยู่ร่วมกันเป็นกลุ่ม มีความสนใจในสิ่งใหม่ เป้าหมายหรือความสนใจเปลี่ยนแปลงได้ตามสถานการณ์หรือข้อมูลในแต่ละช่วงเวลา

“ดังนั้น วิสัยของนกแก้วกับการออมเงิน จึงเป็นการออมเงินแบบ ไม่แน่นอน อาจมีการวางแผนหรือไม่กำหนดแผนที่ชัดเจนก็ได้ แต่ก็สนใจและอาจใช้ความคิดเยอะในการเลือกวางแผนการออมในแบบต่าง ๆ ซึ่งเป็นการคิดและประเมินล่วงหน้า และใช้เวลาในการเริ่มต้นการออม หรือ เปลี่ยนแผนการออมได้ตามข้อมูลที่ได้รับ”

“ในนกแก้วบางคนอาจจะไม่ได้กังวลหรือเห็นความสำคัญของการออมมากนัก เพราะด้วยความที่เป็นคนที่ปรับตัวได้กับสถานการณ์ หรืออาจจะมีทางเลือกใหม่ ๆ เสมอ หรือการลงทุนระยะสั้น ๆ ตามกระแส และใช้งบการลงทุนไม่สูงมาก นกแก้วบางคน อาจจะควบคุมการออมของตัวเองโดยใช้ระบบการหักบัญชีเงินเดือนเป็นเงินออมสะสมแบบอัติโนมัติ เพราะประเมินได้ว่าตัวเองไม่ได้มีวินัยทางการเงินมากเท่าไรนัก”

โดย คุณพัชราภรณ์ คงสวัสดิ์ นักวิเคราะห์ศักยภาพ
ศูนย์วิเคราะห์ศักยภาพปัญญธารา (P-PAC)