ข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้บริการ Wealthi (เวลธ์ติ)
ข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บริการประเภทต่าง ๆ ตามที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ ใช้บังคับระหว่าง บริษัท ศุภธนรังสี เรียลเอสเตท จำกัด (ซึ่งต่อไปนี้ จะเรียกว่า “ผู้ให้บริการ”) กับผู้ใช้บริการซึ่งได้รับการอนุมัติจากผู้ให้บริการให้ใช้บริการประเภทใดประเภทหนึ่งกับผู้ให้บริการ

 1. ผู้ให้บริการเปิดให้บริการ Wealthi (เวลธ์ติ) แอพพลิเคชั่น สำหรับบุคคลธรรมดาที่อายุตั้งแต่ 20 ปีขึ้นไป
 2. ผู้ใช้บริการจะต้องมีบัญชีเงินฝากออมทรัพย์หรือบัญชีเงินฝากกระแสรายวัน หรือบัตรเดบิต หรือบัตรเอทีเอ็มที่ผูกกับบัญชีเงินฝากออมทรัพย์หรือบัญชีกระแสรายวันกับธนาคารแห่งใดแห่งหนึ่งในประเทศไทย
 3. ผู้ใช้บริการต้องมีโทรศัพท์มือถือในเครือข่ายระบบ AIS, dtac, TrueMove, TrueMove H, TOT และ CAT ทั้งแบบระบบเติมเงิน (Prepaid) หรือระบบจ่ายรายเดือน (Post-paid) หรือเครือข่ายที่จะเกิดขึ้นต่อไปในอนาคตของโดยการสมัครจะมีผลสมบูรณ์เมื่อ ผู้ใช้บริการได้รับข้อความ SMS ยืนยันการสมัครทางโทรศัพท์มือถือตามหมายเลขโทรศัพท์มือถือของผู้ใช้บริการที่สมัครใช้บริการไว้กับ ผู้ให้บริการ
 4. ผู้ใช้บริการจะต้องเก็บรักษารหัสผ่าน (Password) ไว้ในที่ปลอดภัยและถือเป็นความลับเฉพาะตัวของผู้ใช้บริการรายนั้นเท่านั้น ในกรณี ที่เกิดการชำรุด/สูญหาย/ถูกโจรกรรม ผู้ใช้บริการสามารถติดต่อผู้ให้บริการที่ support@wealthi.co
 5. ผู้ใช้บริการยอมรับว่าการให้บริการ ตั้งค่ารูปภาพในโทรศัพท์มือถือของผู้ใช้บริการ ให้แสดงผลในส่วนของข้อมูลส่วนตัวของผู้ใช้บริการ ตลอดจนการแสดงรูปภาพต่างๆ ที่ลูกค้ากำหนดและเลือก ภาพที่ใช้แสดงด้วยตัวผู้ใช้บริการเอง ผู้ใช้บริการตกลงว่าภาพที่แสดงผลในโทรศัพท์มือถือไม่มีลักษณะ หรือก่อให้เกิดภาพ สัญลักษณ์ หรือเครื่องหมายตามตัวอย่าง ดังต่อไปนี้
  5.1 รูปภาพที่มีลิขสิทธิ์ของผู้อื่น
  5.2 รูปภาพที่ไม่ได้รับความยินยอมจากบุคคลในภาพ หรือภาพส่วนบุคคล
  5.3 รูปภาพที่ก่อให้เกิดความแตกแยก หรือมีประเด็นทางการเมือง
  5.4 รูปภาพที่ไม่สุภาพ ไม่เหมาะสม หรือยั่วยวน ลามกอนาจาร
  5.5 รูปภาพดารานักแสดง นักดนตรีบุคคลผู้มีชื่อเสียง หรือนักกีฬา ทั้งนี้ เว้นแต่เป็นบุคคลที่ทำงานให้กับโปรแกรม Co-branding ที่ ได้รับอนุญาตแล้ว
  5.6 รูปภาพที่ขัดต่อความสงบเรียบร้อยของประชาชนหรือทางวัฒนธรรมหรือศาสนา
  5.7 รูปภาพที่เกี่ยวข้องการการพนัน เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทุกประเภทและบุหรี่
  5.8 เครื่องหมายสัญลักษณ์ประเทศ พระบรมฉายาลักษณ์หรือพระบรมสาทิสลักษณ์ของพระมหากษัตริย์ และ พระราชินีหรือราชวงศ์
  5.9 เครื่องหมายของหน่วยราชการต่างๆ
  ผู้ใช้บริการตกลงว่า ข้อมูล รูปภาพ สัญลักษณ์ หรือเครื่องหมายใดๆ ที่เลือกเข้ามาในบริการ Wealthi (เวลธ์ติ) นี้ ผู้ใช้บริการ เป็นเจ้าของข้อมูล รูปภาพ สัญลักษณ์ เครื่องหมายการค้า เครื่องหมายบริการ เจ้าของลิขสิทธิ์และ/หรือ มีสิทธิโดยชอบในการส่งสิ่ง ดังกล่าวเข้าสู่บริการ Wealthi (เวลธ์ติ) หากผู้ใช้บริการนำข้อมูล รูปภาพ สัญลักษณ์ หรือเครื่องหมายใดๆ ของบุคคลอื่นมา โดยไม่ได้รับอนุญาตหรือโดยผิดกฎหมาย ผู้ใช้บริการตกลงรับผิดชอบในความเสียหายที่เกิดขึ้นทั้งหมด โดยผู้ให้บริการไม่มีส่วนเกี่ยวข้อง ใดๆ ในการกระทำผิดดังกล่าว และหากผู้ให้บริการได้รับความเสียหายใดๆ ผู้ใช้บริการตกลงชดใช้ค่าเสียหายที่เกิดขึ้นให้แก่ผู้ให้บริการจนครบถ้วน
 6. ผู้ใช้บริการสามารถดูข้อมูลการทำรายการย้อนหลังได้ผ่าน Wealthi (เวลธ์ติ) แอพพลิเคชั่น
 7. การทำธุรกรรมใดๆ ผ่านบริการ Wealthi (เวลธ์ติ)โดยเป็นการทำธุรกรรมของผู้ใช้บริการเอง หรือเป็นการทำธุรกรรมของ บุคคลอื่น ซึ่งเกิดจากความบกพร่อง/ความผิดพลาด ของผู้ใช้บริการเอง ไม่ว่าโดยประการใดก็ตาม ให้ถือว่าการทำธุรกรรมดังกล่าว ถูกต้องสมบูรณ์ นับตั้งแต่เวลาที่ลูกค้ายืนยันการทำธุรกรรม ซึ่งผู้ใช้บริการไม่สามารถยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงใดๆได้ทั้งนี้ ผู้ใช้บริการ ต้องตรวจสอบยอดเงินภายหลังจากทำรายการทุกครั้ง โดยผู้ใช้บริการยินยอมรับผิดชอบต่อการทำธุรกรรมดังกล่าวทุกประการ
 8. ข้อมูลด้านการเงิน การบัญชี หรือข้อมูลข่าวสารใดที่ผู้ให้บริการจัดส่งให้ผู้ใช้บริการ ผ่านทางโทรศัพท์มือถือภายใต้บริการนี้ ถือเป็นข้อมูลลับที่ผู้ใช้บริการไม่พึงเปิดเผยต่อบุคคลภายนอก
 9. ผู้ให้บริการกำหนดอัตราดอกเบี้ย และค่าธรรมเนียมในการใช้บริการตามอัตราที่ผู้ให้บริการประกาศกำหนดซึ่งยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม โดยอัตราดอกเบี้ย และค่าธรรมเนียมใช้บริการจะถูกหักทันทีที่ใช้บริการ ทั้งนี้ ผู้ใช้บริการไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมการสมัครใช้บริการ และค่าธรรมเนียมรายปี แต่ผู้ให้บริการ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงอัตราค่าใช้บริการดังกล่าวตามที่ผู้ให้บริการพิจารณาเห็นสมควร โดยผู้ให้บริการจะแจ้งให้ผู้ใช้บริการทราบ ล่วงหน้า หรือปิดประกาศไว้ บนเว็บไซต์ของผู้ให้บริการ (www.wealthi.co)
 10. ผู้ใช้บริการยินยอมชำระค่าธรรมเนียมการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต จากการใช้บริการ Wealthi (เวลธ์ติ) นอกเหนือจากการใช้ บริการโทรศัพท์มือถือตามปกติ (Air Time) โดยกรณีที่เป็นโทรศัพท์มือถือแบบจ่ายรายเดือน (Post-paid) ผู้ใช้บริการสามารถ ตรวจสอบยอดค่าธรรมเนียมได้จากใบแจ้งหนี้ (Statement) ของผู้ให้บริการเครือข่ายโทรศัพท์มือถือ ส่วนกรณีโทรศัพท์มือถือแบบเติม เงิน (Pre-paid) ผู้ใช้บริการสามารถตรวจสอบยอดค่าธรรมเนียมได้จากผู้ให้บริการเครือข่ายโทรศัพท์มือถือ
 11. เนื่องจากบริการ Wealthi (เวลธ์ติ) เป็นบริการที่อำนวยความสะดวกให้กับผู้ใช้บริการของผู้ให้บริการในด้านการเงิน การโอนเงิน การเติมเงิน และ การชำระเงิน ผู้ให้บริการขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่ร่วมรับผิดชอบกับ ผู้ให้บริการเครือข่ายโทรศัพท์มือถือ ในความผิดพลาด บกพร่อง ล่าช้า และ ความเสียหายใด ๆ อันเกิดจากกระบวนการรับ-ส่งข้อมูลดังกล่าวผ่านโทรศัพท์มือถือของผู้ ให้บริการเครือข่ายโทรศัพท์มือถือให้แก่ผู้ใช้บริการ
 12. ในกรณีที่ผู้ใช้บริการ Wealthi (เวลธ์ติ) ต้องการยกเลิกการใช้บริการ ผู้ใช้บริการสามารถติดต่อผู้ให้บริการที่ support@wealthi.co หรือช่องทางอื่นๆ ที่ผู้ให้บริการจะเปิดให้บริการต่อไปในอนาคต โดยการยกเลิกจะมีผลสมบูรณ์เมื่อผู้ใช้บริการได้รับข้อความ SMS ยืนยันการยกเลิกบริการ Wealthi (เวลธ์ติ)และผู้ให้บริการจะดำเนินการยกเลิกการใช้บริการตามความประสงค์ของผู้ใช้บริการโดยเร็ว
 13. ในกรณีที่เกิดผู้ใช้บริการพบข้อผิดพลาดจากการดำเนินการ หรือในกรณีที่มีเหตุที่ต้องระงับการดำเนินการภายใต้บริการนี้ ผู้ใช้บริการ สามารถติดต่อผู้ให้บริการได้ที่ support@wealthi.co เมื่อผู้ให้บริการได้รับแจ้งการระงับการดำเนินการจากผู้ใช้บริการตามช่องทางดังกล่าว ผู้ให้บริการตกลงดำเนินการระงับการดำเนินการให้แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่ผู้ให้บริการได้แจ้งแก่ผู้ใช้บริการนั้น โดยผู้ใช้บริการยังคงเป็นผู้รับผิดชอบในการดำเนินการ และรายการธุรกรรมที่ได้เกิดขึ้นก่อนครบกำหนดระยะเวลาที่ผู้ให้บริการจะมีการระงับการดำเนินการตามที่ได้รับแจ้งดังกล่าว โดยผู้ใช้บริการจะต้องให้ข้อมูลเรื่อง วัน เวลา ที่เกี่ยวข้อง จำนวนเงิน และลักษณะธุรกรรม หรือข้อมูลอื่นใดตามที่ผู้ให้บริการจะร้องขอและผู้ให้บริการจะทำการ สอบสวน และแก้ไขข้อผิดพลาด (หากมี) (โดยยึดหลักเกณฑ์ของทางราชการ) ให้เสร็จสิ้นภายในเวลาอันสมควรนับจากวันที่ได้รับแจ้งข้อมูลที่ครบถ้วนและเป็นไปตามรายละเอียดดังกล่าว และจะแจ้งผลการสอบสวนให้ผู้ใช้บริการทราบภายในภายในเวลาอันสมควรนับแต่วันทราบผลการสอบสวน และผู้ให้บริการขอสงวนสิทธิ์ในการเพิกเฉยต่อคำร้องขอใดๆที่ขัดต่อข้อกำหนด/หลักเกณฑ์ของทางราชการ นอกจากนั้น ในกรณีที่มีข้อผิดพลาดที่ผู้ให้บริการจะต้อง ชดใช้เงินแก่ผู้ใช้บริการ ผู้ให้บริการจะโอนเงินที่ผิดพลาดเข้าบัญชีผู้ใช้บริการภายใน 7 (เจ็ด) วันนับจากวันที่ผู้ให้บริการตรวจพบ ข้อผิดพลาด
 14. ผู้ขอใช้บริการยอมรับว่าการให้บริการ และดำเนินการที่เกี่ยวข้องตลอดจนช่องทางการให้บริการต่าง ๆ ที่ผู้ให้บริการจัดทำขึ้นเป็นการอำนวยความสะดวกให้กับผู้ขอใช้บริการ ทั้งนี้ผู้ให้บริการตกลงรับผิดชอบต่อผู้ขอใช้บริการในความเสียหายสืบเนื่องจากบริการนี้ เว้นแต่การไม่ปฏิบัตินั้นเกิดจากการที่ผู้ขอใช้บริการอยู่ระหว่างการดำเนินการทางกฎหมาย และ/หรือผู้ให้บริการได้แจ้งให้ผู้ขอใช้บริการทราบถึงความขัดข้องในการให้บริการก่อนแล้ว
 15. เมื่อผู้ใช้บริการเข้าใช้บริการ Wealthi (เวลธ์ติ) และระบบตรวจพบว่า โทรศัพท์มือถือของผู้ใช้บริการมีความเสี่ยงที่จะเกิดความเสียหายอันเนื่องมาจากการดัดแปลง แก้ไขโทรศัพท์มือถือของผู้ใช้บริการเอง หรือเกิดจากระบบเครือข่ายโทรศัพท์มือถือ และ/หรือ เหตุอื่นใด เช่น การ Jailbreak (“Jailbreak” หมายถึง การแก้ไขระบบ หรือ ส่วนของระบบปฏิบัติการ iOS ของโทรศัพท์มือถือ ที่ทำให้มีการเปลี่ยนแปลงสิทธิในการใช้งานของผู้ใช้โดยไม่ได้รับอนุญาตจากผู้ผลิต/เจ้าของระบบปฏิบัติการ) หรือ Root (“Root” หมายถึง การ แก้ไขระบบ หรือ ส่วนของระบบปฏิบัติการของโทรศัพท์มือถือ ที่ทำให้มีการเปลี่ยนแปลงสิทธิในการใช้งานของผู้ใช้โดยไม่ได้รับอนุญาตจากผู้ผลิต/เจ้าของระบบปฏิบัติการ) เป็นต้น ผู้ใช้บริการตกลงยินยอมให้ผู้ให้บริการระงับการให้บริการต่างๆ ภายใต้บริการ Wealthi (เวลธ์ติ)ได้เป็นการชั่วคราวทันทีโดยผู้ให้บริการไม่ต้องแจ้งให้ผู้ใช้บริการทราบล่วงหน้า ทั้งนี้ เพื่อป้องกันความเสียหาย ที่จะเกิดขึ้นกับผู้ใช้บริการ และผู้ใช้บริการยอมรับว่าการดำเนินการดังกล่าวของผู้ให้บริการเป็นการกระทำเพื่อความปลอดภัย และ คุ้มครองประโยชน์ของผู้ใช้บริการ และผู้ให้บริการไม่ต้องรับผิดชอบในความเสียหายใดๆ ของผู้ใช้บริการ (ถ้ามี)
 16. ในกรณีที่ผู้ให้บริการมีความจำเป็นต้องเปิดเผยข้อมูลทางการเงิน หรือ ธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับการใช้บริการของผู้ใช้บริการคนใดคนหนึ่ง หรือหลายคนให้แก่หน่วยงานของรัฐ ภายใต้บทบัญญัติของกฎหมาย คำสั่ง หรือกฎระเบียบของรัฐ ผู้ใช้บริการตกลงยินยอมให้ผู้ให้บริการ เปิดเผย หรือรายงานข้อมูล และ/หรือจัดทำรายงานเกี่ยวกับธุรกรรมทางการเงินของผู้ใช้บริการ มอบให้แก่เจ้าหน้าที่ หรือหน่วยงานรัฐ ได้ทุกประการ
 17. ผู้ให้บริการขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้บริการต่าง ๆ ได้ตามแต่จะเห็นสมควร นอกจากนั้ผู้ให้บริการมีสิทธิ์ที่จะยกเลิกบริการดังกล่าวนี้ได้ ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน หรือเฉพาะแต่ผู้ใช้บริการรายใดรายหนึ่งเมื่อใดก็ได้ โดยผู้ให้บริการจะแจ้งให้ทราบตามระยะเวลาและเงื่อนไขที่มีกฎหมายกำหนดไว้ สำหรับผู้ใช้บริการที่ไม่เข้าใช้งานระบบครั้ง แรกเกินกว่า 30 วัน นับจากวันที่ขั้นตอนการสมัครใช้บริการเสร็จสิ้น ผู้ให้บริการขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการสมัครใช้บริการนี้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 18. การล่าช้า หรืองดเว้นใดๆ ในการใช้สิทธิ์ของผู้ให้บริการตามกฎหมายหรือตามเงื่อนไขต่างๆ ตลอดจนคู่มือระเบียบและบันทึกเสียงของผู้ให้บริการในระบบโทรศัพท์ไม่ถือว่าผู้ให้บริการสละสิทธิ์หรือให้ความยินยอมในการดำเนินการใดๆ แก่ผู้ใช้บริการแต่ประการใด
 19. บรรดาหนังสือ จดหมาย คำบอกกล่าวใดๆ ที่ผู้ให้บริการได้ส่งให้ผู้ใช้บริการตามที่อยู่ หรือสถานที่ทำงานที่แจ้งไว้กับผู้ให้บริการนั้น ผู้ใช้บริการยอมให้ถือว่าเป็นภูมิลำเนาที่ถูกต้อง และมีการส่งให้โดยชอบแล้ว หากมีการเปลี่ยนแปลงที่อยู่ หรือสถานที่ทำงานหรือ เปลี่ยนอาชีพการงาน ผู้ใช้บริการจะต้องแจ้งการเปลี่ยนแปลงให้ผู้ให้บริการทราบเป็นลายลักษณ์อักษรทันที