? 4 มิติ ที่ขาดไม่ได้ในการพัฒนาตนเอง
ให้มีประสิทธิผลสูงสุด ?

adminothers

? 4 มิติ ที่ขาดไม่ได้ในการพัฒนาตนเอง
ให้มีประสิทธิผลสูงสุด ?

?SPIRITUAL
เป็นพัฒนาตนเองในด้านของความเข้าใจในตนเอง เข้าใจในจิตใจ และความรู้สึกของตนเอง พัฒนาเพื่อยกระดับทางด้านจิตใจให้สูงขึ้น อาทิ การนั่งสมาธิ การทำจิตใจให้สงบ การอ่านหนังสือสร้างแรงบันดาลใจ ฯลฯ

?INTELLECTUAL
เป็นการพัฒนาตนเองในด้านความคิดอ่าน การใช้ตรรกะ และเหตุผลในการแก้ไขปัญหา หรือการคิดสร้างสรรค์ใหม่ ๆ เป็นการพัฒนาด้านสติปัญญา และความรู้ใหม่ ๆ ที่เปลี่ยนแปลงไปตามยุคสมัย

?PHYSICAL
เป็นการพัฒนาตนเองในด้านของสุขภาพกาย ความแข็งแรงของร่างกาย เนื่องจากเราต้องใช้ร่างกายในการทำกิจกรรมทุกอย่างในชีวิต ดังนั้น การพัฒนาและรักษาร่างกายแข็งแรงนั้น จึงเป็นอีกมิติที่สำคัญในการพัฒนาตนเอง โดยการออกกำลังกาย และทานอาหารที่ถูกสุขลักษณะ

?EMOTIONAL
การพัฒนาตนเองทางด้านอารมณ์ การตอบสนองต่อเหตุการณ์ต่าง ๆ ที่เข้ามาในชีวิตของเรา สามารถที่จะควบคุมอารมณ์ของตนเองได้ เพื่อไม่ให้เกิดสิ่งที่ไม่ดีขึ้นตามมา เป็นการยกระดับมุมมอง ทัศนคติของตนเอง และรู้เท่าทันอารมณ์ของตนเอง

credit: Elevate by Robert Glazer