? 4 ดี สร้างความสุข ?

adminothers

? 4 ดี สร้างความสุข ?

?️ สื่อดี
สื่อสร้างสรรค์ที่ส่งเสริมการเรียนรู้เหมาะสม และสอดคล้องกับพัฒนาการของเด็กแต่ละช่วงวัย

? พื้นที่ดี
พื้นที่ที่ทุกคนในครอบครัว มีส่วนร่วมออกแบบและใช้ประโยชน์ร่วมกัน ส่งเสริมให้เกิดความสุขความสัมพันธ์ที่ดีในครอบครัว

? ภูมิดี
เด็กและครอบครัวมีทักษะในการคิด
การวิเคราะห์อย่างมีวิจารณญาณเท่าทันตนเอง เท่าทันสื่อ เท่าทันสังคมที่ถูกต้อง

? ศาสนาดี
เรียนรู้และเข้าใจหลักการศาสนา
และยอมรับความเห็นต่างซึ่งกันและกัน

Credit : white channel