🌼 4 ดี สร้างความสุข 🌼

adminothers

🌼 4 ดี สร้างความสุข 🌼

🖥️ สื่อดี
สื่อสร้างสรรค์ที่ส่งเสริมการเรียนรู้เหมาะสม และสอดคล้องกับพัฒนาการของเด็กแต่ละช่วงวัย

🪟 พื้นที่ดี
พื้นที่ที่ทุกคนในครอบครัว มีส่วนร่วมออกแบบและใช้ประโยชน์ร่วมกัน ส่งเสริมให้เกิดความสุขความสัมพันธ์ที่ดีในครอบครัว

🏮 ภูมิดี
เด็กและครอบครัวมีทักษะในการคิด
การวิเคราะห์อย่างมีวิจารณญาณเท่าทันตนเอง เท่าทันสื่อ เท่าทันสังคมที่ถูกต้อง

🪢 ศาสนาดี
เรียนรู้และเข้าใจหลักการศาสนา
และยอมรับความเห็นต่างซึ่งกันและกัน

Credit : white channel