? 4 แนวทางสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน ?

adminothers

? 4 แนวทางสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน ?

? 1. เปลี่ยนวิธีการมอง (Change Thinking)
ลองมองใหม่ว่าปัญหาหนึ่งมีสาเหตุหลายระดับ และถามคำถามให้ลึกลงไปถึงรากของปัญหานั้น ๆ

? 2. การตระหนักและรู้จักระบบ (System Awareness)
คือการถอยหลังจากการคิดจากมุมปัจเจกหรือองค์กรของเรา แต่ลองคิดถึงระบบภาพรวมทั้งหมด วางตำแหน่งใหม่ว่าเราและองค์กรของเรา “ในฐานะส่วนหนึ่งของระบบ” จะต้องแก้ไขจุดไหนบ้าง ระบบจะไปต่อได้

? 3. การมองอย่างไม่เป็นเส้นตรง (Non-linear Approach)
คือการระบุปัจจัยต่าง ๆ ในระบบอย่างครอบคลุม เปลี่ยนวิธีที่เรานิยามปัญหา หน้าที่ของปัจจัยต่าง ๆ ใหม่ ต่างจากการแก้ปัญหาแบบเป็นเส้นตรง หรือ Linear Approach ซึ่งเป็นการระบุปัญหาหนึ่ง ๆ และหาทางแก้บนฐานของสิ่งที่เรามีหรือรู้อยู่แล้ว

? 4. การจัดการเชิงระบบนิเวศ (Ecosystem Approach)
หลังจากเราเข้าใจระบบ องค์กร หรืออุตสาหกรรรมที่เราอยู่แล้ว ลองมองภาพให้ใหญ่ขึ้นอีกว่าระบบของเราเชื่อมต่อกับใครบ้าง และสามารถทำอะไรที่จะกระตุ้นการร่วมมือระหว่างฝ่ายต่าง ๆ ได้อย่างยืดหยุ่นและคล่องตัวมากขึ้น

หากเราเจาะจงแก้ไขปัจจัยเพียงอย่างเดียวก็เหมือนกับการพยายามถอนต้นไม้โดยการดึงต้นและใบออกจากด้านข้างเท่านั้น หากเราอยากถอนรากถอนโคนปัญหา เราต้องมองใหม่โดย “ขุด” ลงไปยังราก เพื่อนำรากปัญหาเก่าออกและปลูกต้นแนวคิดใหม่ให้เติบโตได้