? “ความมั่งคั่ง” 4 ด้าน…ที่ควรมี?

adminothers

? “ความมั่งคั่ง” 4 ด้าน…ที่ควรมี?

“ความมั่งคั่ง” ไม่ได้หมายความถึง “ทรัพย์สินเงินทอง” เพียงด้านเดียว แต่ยังคลอบคลุมไปถึงเรื่องต่าง ๆ ในชีวิตของแต่ละคนด้วย โดยได้มีการแบ่งความมั่งคั่งออกเป็น 4 ด้าน

? 1. ความมั่งคั่งทางด้านการเงิน
(Financial Wealth) หมายถึงมูลค่า หรือขนาดของ “ทรัพย์สินสุทธิ” ของคนแต่ละคน ซึ่งวัดได้จากการนำ ‘มูลค่าสินทรัพย์รวม’ ที่ตนถือครองอยู่หักออกด้วย ‘มูลค่าหนี้สินที่ตนยังค้างชำระ’ ซึ่งหากมูลค่าสุทธิที่เกิดจากการลบกันนี้มีค่าบวกมาก ๆ ก็แสดงว่า มี “ความมั่งคั่ง” นั่นเอง

? 2. ความมั่งคั่งทางด้านร่างกาย
(Physical Wealth) “สุขภาพที่ดี คือ ความมั่งคั่งที่แท้จริง (Good Health is True Wealth)” ซึ่งชี้ให้เห็นถึงความสำคัญของการมีสุขภาพที่ดีห่างไกลจากโรคภัยไข้เจ็บ

⏰ 3. ความมั่งคั่งทางด้านเวลา
(Time Weaith) ต่อให้มีทรัพย์สินเงินทองมากมายแค่ไหน เราก็ไม่สามารถที่จะเอาเงินไปแลกซื้อเวลากลับคืนมาได้ จงให้ความสำคัญกับเรื่อง ‘การบริหารเวลา’ ที่มีอยู่

? 4. ความมั่งคั่งทางด้านสังคม
(Social Wealth) “มนุษย์เป็นสัตว์สังคม (Human Being is Social Animal)” ที่ต้องอาศัยอยู่ร่วมกับผู้อื่น ดังนั้นความสัมพันธ์กับผู้คนรอบข้างจึงเป็นสิ่งที่สำคัญมาก

เรียบเรียงโดย : สรวิศ อิ่มบำรุง