? หลัก 4D เพื่อความสำเร็จในการจัดการเวลา ?

adminothers

? หลัก 4D เพื่อความสำเร็จในการจัดการเวลา ?

?DESIRE ความปรารถนา คุณต้องมีแรงขับจากความต้องการเพื่อให้สามารถจัดการกับเวลาของคุณให้เป็นไปตามต้องการและประสบผลสำเร็จสูงสุด

?DECISIVENESS ความเด็ดขาด คุณต้องตัดสินใจอย่างเด็ดขาดที่จะฝึกฝนเทคนิคการจัดการเวลาที่ดีจนกว่าจะกลายเป็นนิสัย

?DETERMINATION ความมุ่งมั่น คุณต้องเต็มใจที่จะยืนกรานขัดขืนต่อสิ่งเร้าต่าง ๆ ที่เข้ามา จนกว่าคุณจะกลายเป็นคนที่สามารถจัดการเวลาได้อย่างมีประสิทธิภาพ ความต้องการจะเสริมสร้างความมุ่งมั่นให้แก่คุณ

?DISCIPLINE การมีวินัย คุณต้องมีวินัยในตนเองที่จะฝึกฝนการจัดการเวลาไปทั้งชีวิต วินัยที่มีประสิทธิภาพ คือ พร้อมที่จะบังคับตัวเองให้ทำในสิ่งที่รู้ว่าต้องทำเมื่อคุณรู้ว่าถึงเวลาจะต้องทำมัน ไม่ว่าจะอยากทำหรือไม่

Credit : เวลามีค่ามากกว่าทองคำ
Brian Tracy