?️4 ปัจจัยผ่อนบ้านให้สบายกระเป๋า?

adminothers

?️4 ปัจจัยผ่อนบ้านให้สบายกระเป๋า?

? เงินดาวน์

ตามหลักกณฑ์ของธนาคารแห่งประเทศไทย กำหนดให้ผู้ที่จะซื้อบ้านต้องมีเงินดาวน์ไม่น้อยกว่า 10% ของราคาบ้าน การเก็บออมเงินดาวน์อาจจะเก็บออมในรูปของกองทุนรวมตลาดเงิน เพื่อให้มีสภาพคล่องและมีผลตอบแทนที่ดีกว่าเงินฝากออมทรัพย์ทั่วไป

? ยอดผ่อนชำระต่อเดือน

ปกติแล้วภาระการผ่อนรายเดือนที่ไม่หนักจนเกินไป ไม่ควรเกิน 40% ของรายได้ก่อนภาษี หากรายได้คนเดียวผ่อนไม่ไหวสามารถกู้ร่วมได้ ทั้งนี้ ผู้กู้ร่วมต้องมีความสัมพันธ์ทางสายเลือดหรือเป็นสามีภรรยาปกติทั่วไป

?️ ระยะเวลาในการผ่อนชำระ

ปกติจะผ่อนสูงสุดไม่เกิน 30 ปี และเมื่อรวมกับอายุของผู้กู้แล้ว ต้องไม่เกิน 60-65 ปี (ช่วงอายุเกษียณ) ระยะเวลาผ่อนสั้นยอดผ่อนชำระรายเดือนจะมากกว่าระยะเวลาผ่อนยาว หากมีความสามารถในการผ่อนสูง สามารถเลือกผ่อนสั้นได้เพื่อให้หมดภาระได้เร็ว

?รูปเเบบอัตราดอกเบี้ย

สถาบันการเงินมักมีทางเลือกให้กับผู้ขอสินเชื่อ ดังนั้น ควรเลือกอัตราดอกเบี้ยแบบคงที่ เมื่ออัตราดอกเบี้ยมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น และควรเลือกอัตราดอกเบี้ยแบบลอยตัว เมื่ออัตราดอกเบี้ยมีแนวโน้มลดลง

เครดิต : www.reviewyourcondo.com