? 5 เทคนิคการสร้าง Growth Mindset ?

adminothers

? 5 เทคนิคการสร้าง Growth Mindset ?

? ในยุคที่ขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยีและทุกอย่างเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ไม่ใช่แค่ต้องปรับตัวเพียงอย่างเดียว เพราะสิ่งสำคัญที่สุดคือการปรับ ‘Mindset’

มาทำลายกรอบความคิดเดิม ๆ ที่ฉุดรั้ง ‘ความเก่ง’ ของคุณและทีมงานไว้ กับ 5 เทคนิคการสร้าง Growth Mindset ให้กับทีมงาน จะมีอะไรบ้างไปดูกันเลยค่ะ

? 1. Inspire Your Team (การสร้างแรงบันดาลใจให้กับทีม)

 • ส่งเสริมทีมให้มีความรู้และความเข้าใจต่อคุณค่าของ Growth Mindset
 • สร้างต้นแบบและการบอกเล่าเรื่องราว

? 2. Create An Environment for Growth (การสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเติบโต)

 • สร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเปิดรับสิ่งใหม่ ๆ
 • ส่งเสริมให้ทีมสามารถยอมรับความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นได้
 • สร้างทีม รวมถึงความสามัคคีและความสัมพันธ์ในทีม

? 3. Create Path & Growth Area for Team (การสร้างแนวทางและพื้นที่เพื่อการเติบโตของทีม)

 • ชี้นำแนวทางและการอบรม เพื่อยกระดับความสามารถของทีม
 • ส่งเสริมทีมให้ยอมรับความล้มเหลว และเกิดการเรียนรู้จากความล้มเหลว
 • กระตุ้นทีมให้มีพัฒนาการและสร้างสรรค์สิ่งใหม่ ๆ
 • สร้างบทบาทผู้นำทีมแบบ Facilitative Leader
 • ส่งเสริมให้ทีมมีส่วนร่วมในการร่วมคิด การร่วมทำ และการร่วมเรียนรู้
 • ส่งเสริมให้ทีมได้แลกเปลี่ยนข้อมูลความรู้และความคิดในการต่อยอด
 • กระตุ้นทีมให้ร่วมคิด พัฒนา และปรับปรุงงานอย่างสม่ำเสมอ

? 4. Providing Constructive Feedback (การให้คำชี้แนะเชิงสร้างสรรค์)

 • รับฟังและการให้คำชี้แนะอย่างสร้างสรรค์
 • เสริมสร้างความสัมพันธ์และการพัฒนาอย่างมีประสิทธิภาพ
 • ใช้ SBI Model หรือ Sandwich Technique

? 5. Create Culture of Learning & Sharing (การสร้างสรรค์วัฒนธรรมแห่งการเรียนรู้และการแบ่งปัน)

 • ส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้แบบทีม
 • ส่งเสริมอุปนิสัยด้านการแบ่งปัน การห่วงใย และการเชื่อใจ
 • ให้ความสำคัญแก่ผู้ที่แบ่งปันองค์ความรู้
 • ปลูกฝังทีมเกี่ยวกับอุปนิสัยด้านการแบ่งปัน เพื่อนำไปสู่การเกิดวัฒนธรรม

แหล่งที่มา : ประยุกต์จากแนวคิดของ Joshua Moore & Hellen Glasgow