?ความสุข 5 มิติ ..ของผู้สูงอายุ?

adminothers

?ความสุข 5 มิติ ..ของผู้สูงอายุ?

?สุขสบาย
ร่างกายแข็งแรง มีสภาพแวดล้อมที่ส่งเสริมสุขภาพ

?‍?สุขสนุก
ทำกิจกรรมที่ก่อให้เกิดอารมณ์เป็นสุข มีคุณภาพชีวิตที่ดี

?‍?สุขสง่า
เห็นคุณค่า มีความภาคภูมิใจในตนเอง และมีส่วนร่วมในการช่วยเหลือสังคม

?สุขสว่าง
มีความจำดี คิดอย่างมีเหตุมีผล จัดการกับสิ่งต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

?สุขสงบ
รับรู้-เข้าใจความรู้สึกตนเอง สามารถจัดการสภาวะอารมณ์ต่าง ๆ ได้

Credit : สสส.