⁉️ ปัญหาเรื่องการออม และการลงทุน ⁉️

adminothers

⁉️ ปัญหาเรื่องการออม และการลงทุน ⁉️

⚽ 1. ขาดความรู้เรื่องการออม และ การลงทุน
ครัวเรือนหลายครัวเรือนขาดการทำบัญชีรายรับรายจ่าย และขาดการนำเงินออมไปลงทุนให้เกิดผลประโยชน์อย่างต่อเนื่อง

⚾ 2. สถาบันการเงินกระจุกตัว
ธนาคาร หรือ สถาบันทางการเงินกระจุกตัวอยู่แต่ในเมือง ทำให้ประชาชนลำบากในการฝาก ประกอบกับขาดแรงจูงใจในการออมเงิน (ดอกเบี้ยต่ำ เศรษฐกิจไม่ดี)

? 3. รัฐบาลดำเนินนโยบายดอกเบี้ยต่ำ
การดำเนินนโยบายดอกเบี้ยต่ำของรัฐบาลทำให้ประชาชนขาดแรงจูงใจในการฝากเงินโดยเฉพาะในช่วงที่มีภาวะเศรษฐกิจตกต่ำ

? 4. รายได้ต่ำ
ประชากรร้อยละ 50 มีรายได้ต่ำ จึงมีการออมเงินน้อย ประกอบกับการทำอาชีพเกษตรกรรมหรือเป็นผู้ใช้แรงงาน รายได้ส่วนใหญ่ก็เพื่อการบริโภคเป็นหลัก

? 5. ช่องว่างทางการออม
ปริมาณการออมน้อยเมื่อเทียบการเงินลงทุนของผู้ประกอบการ จำเป็นต้องกู้เงินภายนอกประเทศเข้ามาและต้องเสียดอกเบี้ยที่ส่วนหนึ่งคืนให้กับต่างประเทศ แทนที่จะนำเงินดังกล่าวมาจ่ายให้กับเจ้าของทุนภายในประเทศ

Original by “well-wisher”