5 วิธี ดูแลสภาพจิตใจหลังเผชิญความเศร้า

adminothers

? 5 วิธี ดูแลสภาพจิตใจหลังเผชิญความเศร้า ?

 1. มีสติ
  รู้เท่าทันอารมณ์ รู้จักยับยั้งชั่งใจ เช่น งดทะเลาะกับผู้อื่นที่มีความเห็นแตกต่าง
 2. ดูแลสภาพจิตใจ
  ทำกิจวัตรประจำวันให้เป็นปกติ เช่น ทำงาน ตั้งใจเรียน ทำกิจกรรมต่าง ๆ ให้คลายกังวลและความเครียด
 3. ให้เวลาเป็นเครื่องช่วย
  การผ่านเรื่องร้าย ๆ มักต้องใช้เวลา ควรให้กำลังใจตนเองให้ผ่านช่วงเวลาที่ยากลำบากให้ได้
 4. สร้างความเข้มแข็ง
  มองเห็นคุณค่าตนเอง อาจร่วมเป็นอาสาสมัครทำประโยชน์แก่ส่วนรวม
 5. ไม่ยึดติดกับอดีต
  ยอมรับความเป็นจริงและอยู่กับปัจจุบัน

♦️สำหรับบุคคลรอบข้าง โดยเฉพาะผู้ที่มีลูกหลานประสบเหตุการณ์ ควรเข้าช่วยเหลือเป็นที่ปรึกษา รับฟัง และเป็นแบบอย่างในการจัดการอารมณ์

เครดิต : ผศ. นพ.คมสันต์ เกียรติรุ่งฤทธิ์ สาขาวิชาจิตเวชศาสตร์เด็กและวัยรุ่น