👍 6 D ทำดี ได้ดี 👍

adminothers

👍 6 D ทำดี ได้ดี 👍

เมื่อพิจารณาดี ๆ เราจะพบว่า 1 ดีที่เราทำนั้น อาจออกลูกออกหลานได้ถึง 6 ดี

🤘 ดีที่ 1 คือ ดีกับผู้ที่ได้รับในทันที
🤏 ดีที่ 2 คือ ชำระนิสัยไม่ดีออกจากจิตใจ
👌 ดีที่ 3 คือ บ่มเพาะจิตใจให้มีนิสัยดี ๆ
☝️ ดีที่ 4 คือ เป็นแบบอย่างที่ดี ให้ตัวเอง และผู้อื่น
🙌 ดีที่ 5 คือ สร้างบรรยากาศดี ๆ
🤝 ดีที่ 6 คือ นำพาเรื่องดี ๆ ให้ย้อนกลับมาให้ผู้ทำดี

แม้ต้องแข็งใจ พากเพียร อดทนสักแค่ไหน ความดีก็ยังเป็นสิ่งที่คุ้มค่า น่าทำ

Original by well-wisher