💻📩6 ทักษะ ที่ต้องมีในโลกออนไลน์🗝️👾

adminothers

💻📩6 ทักษะ ที่ต้องมีในโลกออนไลน์🗝️👾

1.Creative Conception 🖼️
ความสามารถในการก้าวข้ามกรอบความคิด เพื่อสร้างสรรค์สิ่งที่หลากหลายและแปลกใหม่

2.Logical Investigation 🎛️
ความสามารถในการใช้เหตุผลวิเคราะห์ และสังเคราะห์เพื่อประเมินผล

3.Wicked-Problem Self-Efficacy 💻
ความสามารถในการตรวจสอบและเลือกใช้ข้อมูลจากแหล่งต่าง ๆ ที่หลากหลายเพื่อแก้ไขปัญหา

4.Connectedness 📱
ความสามารถในการเชื่อมต่อกับผู้อื่นและแสดงการตอบสนองระหว่างกันอย่างเหมาะสม

5.Virtual Collaboration 🧭
ความสามารถในการประสานงานและทำงานอย่างมีประสิทธิผล ผ่านช่องทางต่าง ๆ โดยไม่มีพรมแดนด้านพื้นที่และเวลา

6.Life-Long Learning Experimentation 🏅
ความสามารถในการเรียนรู้ พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องและสมัครใจ

Original by “well-wisher”