??6 ทักษะ ที่ต้องมีในโลกออนไลน์?️?

adminothers

??6 ทักษะ ที่ต้องมีในโลกออนไลน์?️?

1.Creative Conception ?️
ความสามารถในการก้าวข้ามกรอบความคิด เพื่อสร้างสรรค์สิ่งที่หลากหลายและแปลกใหม่

2.Logical Investigation ?️
ความสามารถในการใช้เหตุผลวิเคราะห์ และสังเคราะห์เพื่อประเมินผล

3.Wicked-Problem Self-Efficacy ?
ความสามารถในการตรวจสอบและเลือกใช้ข้อมูลจากแหล่งต่าง ๆ ที่หลากหลายเพื่อแก้ไขปัญหา

4.Connectedness ?
ความสามารถในการเชื่อมต่อกับผู้อื่นและแสดงการตอบสนองระหว่างกันอย่างเหมาะสม

5.Virtual Collaboration ?
ความสามารถในการประสานงานและทำงานอย่างมีประสิทธิผล ผ่านช่องทางต่าง ๆ โดยไม่มีพรมแดนด้านพื้นที่และเวลา

6.Life-Long Learning Experimentation ?
ความสามารถในการเรียนรู้ พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องและสมัครใจ

Original by “well-wisher”